Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:442 (2017-2018)
Innlevert: 05.12.2017
Sendt: 06.12.2017
Besvart: 11.12.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Hvordan skal statsråden sikre at Mattilsynets viktige arbeid for å forebygge og avdekke dyretragedier ikke svekkes, når bevilgningene kuttes kraftig som følge av budsjettforliket mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre?

Begrunnelse

Mattilsynet avdekket nylig en større dyretragedie i Rogaland, der mange griser ble funnet døde, skadde og avmagret. Dette er bare ett eksempel i en rekke av større dyremishandlingssaker Mattilsynet har avdekket de siste årene. Til tross for Mattilsynets viktige samfunnsoppdrag for å forebygge og avdekke dyremishandling, kuttes bevilgningene til Mattilsynet med 25 mill. kroner i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre. I tillegg kommer kutt som følger av ABE-reformen, som forlikspartnerne økte ytterligere i budsjettforliket. Kuttene vil måtte føre til en reduksjon i antall ansatte, som direkte vil påvirke det gode arbeidet Mattilsynet over flere år har gjort for å avdekke dyremishandling og bedre dyrevelferden. Innsatsen for dyrevelferd, bedre mattrygghet, smilefjes og akvakultur vil dermed svekkes. Det tar lang tid å bygge opp fagmiljøer og kunnskap, men det er fort gjort å bygge ned fagmiljøene i en tid hvor vi vet vi trenger dem. Når antall kontorsteder også går ned, svekkes Mattilsynets muligheter til å være tilstede over hele landet. Det er dårlig nytt for dyrevelferden, og det er dårlig distriktspolitikk.
NTL, som organiserer ansatte i Mattilsynet, reagerer også kraftig på kuttet. Ifølge NTL vil dette få dramatiske konsekvenser for Mattilsynets samfunnsoppdrag. De frykter blant annet for at nedbemanning vil føre til at innsatsen mot dyremishandling vil svekkes, at kontrollen med drikkevannet blir svakere og at matsikkerheten blir dårligere.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I budsjettforliket vart regjeringspartia, KrF og Venstre samde om å redusere Mattilsynet sitt budsjett med 25 mill. kroner. Det vart lagt til grunn at innsparinga skal skje ved reduserte administrasjonskostnader. Denne føringa frå stortingsfleirtalet gir rom for at Mattilsynet kan vurdere om etaten kan verte meir kostnadseffektiv gjennom endringar i den administrative strukturen.
Eg har forventing om og er trygg på at Mattilsynet fortsatt vil vere leveringsdyktige på sine viktige ansvarsområde, både innan dyrevelferd, dyre- og fiskehelse og mattryggleik.
Når det gjeld førebygging og avdekking av dyretragediar spesielt, er eit effektivt og risikobasert tilsyn frå Mattilsynet viktig. Vel så viktig er det at Mattilsynet blir varsla i tråd med den varslingsplikta alle har etter dyrevelferdslova når det er grunn til å tru at dyr blir utsett for mishandling eller alvorleg omsorgssvikt. Mattilsynet vil fortsatt ha merksemd på å følgje opp slike varsel.