Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:456 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Besvart: 14.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Vil samferdselsministeren sørge for at Statens vegvesen holder sine løfter til Ballangen kommune og igangsetter arbeidet med å legge E6 utenom Ballangen sentrum snarest og før miljøgata gjennom bygda er kjørt istykker?

Begrunnelse

Arbeidet med å få lagt E6 ut av Ballangen sentrum og å anlegge ei miljøgate gjennom sentrum ble startet opp i 2008. Arbeidet var et samarbeidsprosjekt mellom Ballangen kommune og Statens vegvesen (SVV). Formålet var å redusere miljøbelastningen for befolkningen i sentrum og å skape et tryggere og mer trafikksikkert sentrumsområde. Det ble avtalt at miljøgata gjennom Ballangen sentrum skulle anlegges først. Når denne var ferdig skulle arbeidet med omkjøringsvegen startes umiddelbart. Dette skulle utgjøre «vegpakke Ballangen». Reguleringsplan for E6-omkjøringsveg ble vedtatt av Ballangen kommunestyre 2011. Byggeplan ble utarbeidet og grunnerverv ble gjennomført 2012-13. Anlegging av E6-omkjøringsvei skulle starte i 2014 og midler var avsatt i NTP til oppstart. Imidlertid ble pengene flyttet til å dekke overforbruket på vegprosjekt Kråkmofjellet. Prosjektet ble igjen prioritert ved Stortingets behandling av NTP 2018-2029, og i første halvdel av planperioden. I SVVs handlingsprogram som kom i høst, er prosjektet skjøvet ut til 2021. Arbeidet med miljøgata ble startet opp 2012 og ferdigstilt 2013. Kommunen investerte i den forbindelse flere millioner i et spleiselag med SVV. Miljøgata er bygget etter standard som kommunal vei. Det betyr bla.at rundkjøringen er så trang at semitrailere må over i motsatt kjørebane for å komme seg ut. I samme utgang er det plassert gangfelt, dette har medført flere nestenulykker. Økningen i tungtransport de siste årene medfører en betydelig slitasje på miljøgata, det gjelder spesielt de opphøyede gangfeltene og rundkjøringen. Ballangen kommune er bekymret for at miljøgata vil være kjørt istykker når omkjøringsveien endelig blir bygget. Den vil da være et kommunalt ansvar.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt opp til å gjennomføre prosjektet E6 Ballangen sentrum i første seksårsperiode, dvs. i løpet av perioden 2018-2023. Den endelige prioriteringen vil på vanlig måte bli avklart gjennom arbeidet med de årlige statsbudsjetter. Det er for øvrig Stortinget som fatter endelige vedtak om anleggsstart på nye riksvegprosjekter, ikke Statens vegvesen.

Det er ikke funnet rom for midler til å starte prosjektet i 2018. Prosjektet må derfor vurderes i arbeidet med kommende års statsbudsjetter. Jeg må derfor komme tilbake til tidspunkt for anleggsstart når det foreligger nærmere avklaringer.