Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:982 (2017-2018)
Innlevert: 16.02.2018
Sendt: 19.02.2018
Besvart: 26.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): De såkalte "oktoberbarna" får nå rett å få saken vurdert på nytt. De det gjelder må be om ny behandling innen 90 dager etter at bestemmelsen trer i kraft 1. februar. Nå bor mange av dem på gata i Paris.
Hva gjør regjeringen for å informere dem om at de har rett til ny asylbehandling?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Rett til ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8 a forutsetter at det fremmes ny søknad om asyl (beskyttelse) for Utlendingsdirektoratet (UDI). Personer i målgruppen som bor i mottak i Norge forutsettes å få nødvendig informasjon om ordningen på mottakene, jf. nedenfor. Flere i målgruppen har imidlertid valgt å forlate mottaket og Norge, og de oppholder seg nå på ukjent adresse i Norge, i andre europeiske land, i land utenfor Europa eller i hjemlandet. Det vil ikke være praktisk mulig for utlendingsmyndighetene å ta direkte kontakt med hver enkelt.

For å nå målgruppen har UDI lagt ut nærmere informasjon om hvordan søkerne skal forholde seg på sine nettsider, i tillegg til et eget søknadsskjema som kan benyttes. Informasjonen er oversatt til engelsk, dari og pashto. UDI har også sendt ut informasjon via fylkesmennene til representantene (vergene), og de har gått bredt ut med informasjon til en lang rekke organisasjoner og instanser, herunder NGOer, rettshjelpsorganisasjoner, alle mottak, samtlige flyktningkonsulenter i kommunene og politidistriktene. Videre har Utlendingsnemnda (UNE) lagt ut informasjon på sine nettsider. Det samme har Justis- og beredskapsdepartementet gjort, se www.regjeringen.no og departementets Facebook- og Twittersider. Utvalgte norske utenriksstasjoner er orientert om ordningen, og for eksempel har Norges ambassade i Paris lagt ut nærmere informasjon på sine nettsider. I sum mener jeg at vi har iverksatt tilstrekkelig med informasjonstiltak for å sørge for at de det gjelder blir informert om muligheten til å søke om opphold på nytt.

Hele sakskomplekset vedrørende de voksne mennene som ikke hadde grunnlag for beskyttelse eller annet opphold (av mange beskrevet som «oktoberbarn»), har dessuten vært mye omtalt i media som følge av stortingsvedtakene og regjeringens oppfølging av dem. Tidligere representanter (verger) og støttegrupper for personer i målgruppen har vært engasjert i den offentlige debatten og har trolig videreformidlet informasjon dersom de sitter på kontaktinformasjon. Sist, men ikke minst, vil jeg tro at «jungeltelegrafen» medvirker sterkt til at muligheten for ny behandling av asylsaken i Norge blir kjent også utover landets grenser.