Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1695 (2017-2018)
Innlevert: 29.05.2018
Sendt: 30.05.2018
Besvart: 05.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): En gjennomgang av samarbeidsavtalene for de 11 fylkene som er enige om å bli fem fylker fra 2020 har en ting til felles: Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Videre gir også alle avtalene et vern mot oppsigelser i flere år fremover. Når Stortingets flertall gikk inn for regionreformen var det en helt klar forventing om at man skulle oppnå besparelser.
Hva tenker statsråden om dette oppsigelses- og stillingsvernet?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: De fylkeskommunene som skal slå seg sammen, skal gjennom en både krevende og spennende omstillingsperiode. I avtalene mellom fylkeskommunene har de forhandlet seg fram til hvordan den nye fylkeskommunen skal se ut, og hva de mener vil gi en god sammenslåingsprosess. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere både kostnader og gevinster ved de valgene de tar, og at de sikrer gjennomføring innenfor forsvarlige rammer.

Å redusere antallet fylker fra 19 til 11, vil redusere administrasjonsutgiftene. I Prop 84. S (2016–2017) ble de administrative innsparingene forsiktig beregnet til 340 mill. kroner (2015-tall). Fylkeskommunene utenom Oslo brukte om lag 3 milliarder kroner totalt til administrasjon i 2015. De innsparte ressursene kan brukes til å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne.