Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:2310 (2017-2018)
Innlevert: 19.09.2018
Sendt: 19.09.2018
Besvart: 25.09.2018 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden endre mandatet for utredningen av grunnrenteskatt for havbruk slik at det blir i tråd med stortingets vedtak?

Begrunnelse

Stortinget gjorde 4. juni 2018 følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. Utredningen må også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen for havbruksnæringen, forutsetninger for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst.
Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfondets innretning og fordeling sees i sammenheng med annen beskatning.»

Senterpartiet gikk mot dette forslaget fordi vi fryktet at regjeringens iver for grunnrenteskatt er et ønske om å flytte penger fra kystkommunene med oppdrett til statskassen. Da regjeringen la frem mandatet ble det klart at denne frykten var berettiget. Mandatet er både omfattende og argumenterende til fordel av en ny skatt.
I debatten om saken ble det hevdet at en grunnrenteskatt kunne gå til kommunene. Det registreres at utvalget ikke er bedt om å behandle grunnrenteskatt som noe annet enn en statlig skatt.
I tillegg skal det vurderes å inkludere havbruksfondet i inntektssystemet. Det vil nulle ut verdien av fondet. Stortinget har ikke bedt om dette.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen oppnevnte 7. september 2018 et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten. Samtidig bør skattesystemet utformes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Utvalget er bedt om å vurdere ulike former for ekstrabeskatning av havbruksnæringen, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift.
Teknisk sett kan en grunnrenteskatt eller en produksjonsavgift gå både til kommuner, fylkeskommuner og staten. Det er ikke lagt føringer i mandatet på hvordan skatteinntektene fra havbruk skal fordeles mellom staten og kommunesektoren. Det fremgår derimot tydelig av mandatet at utvalget skal vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk skal fordeles mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Utvalget kan også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner. Videre skal utvalget også vurdere hvordan kommunenes andel av inntekter fra havbruksvirksomheten kan bli mer stabile og forutsigbare.