Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:224 (2018-2019)
Innlevert: 25.10.2018
Sendt: 25.10.2018
Besvart: 31.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Vil eldre- og folkehelseministeren se på om Helsedirektoratet har gitt aktørene en reell behandling i saken, og om nødvendig instruere Helsedirektoratet til å behandle søknadene om å tillate salg av tobakksfri snus i Norge på nytt?

Begrunnelse

I Norge er det i dag i hovedsak forbudt å produsere eller selge nye tobakks- og nikotinprodukter. Dersom produsenter eller importører kan dokumentere at nytt produkt eller dets bruksmåte er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på markedet, så kan Helsedirektoratet gi dispensasjon fra forbudet.
Flere produsenter av tobakksfri snus har det siste året søkt Helsedirektoratet om dispensasjon fra dette forbudet, for å få selge tobakksfri snus i Norge. Produsentene argumenterer med at dette er et mindre helseskadelig produkt enn de snusproduktene som allerede finnes på markedet.
Undertegnede har imidlertid blitt kjent med at Helsedirektoratet har fattet vedtak om at de ikke vil behandle dispensasjonssøknadene fordi de avventer til det nye tobakksproduktdirektivet fra EU innlemmes i EØS-avtale. Det er uklart når dette vil skje. Undertegnede mener i lys av dette at Helsedirektoratet ikke kan unnlate å behandle søknader fordi man venter på EU, når man allerede har et lovverk som regulerer denne typen søknader. Undertegnede mener Norge derfor må kunne ta stilling til nikotinprodukter på egenhånd i henhold til norsk lov, vedtatt av det norske Stortinget, og ikke sitte og vente på at EU har bestemt seg.
Undertegnede mener derfor Helsedirektoratet må benytte seg av gjeldende regelverk for å behandle søknadene om å selge tobakksfri snus i Norge.

Åse Michaelsen (FrP)

Svar

Åse Michaelsen: Hovedregelen etter gjeldende regelverk er at Norge har et totalforbud mot nye former for tobakks- og nikotinprodukter, jf. forskrift 13. oktober 1989 nr. 1044. Det finnes imidlertid en dispensasjonsadgang dersom produsenten eller importøren kan dokumentere at produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på markedet.

Det har opp igjennom årene vært et fåtall søknader om slik dispensasjon, men etter hva departementet kjenner til har ingen av disse blitt innvilget. Det skyldes primært at søkeren ikke har oppfylt dokumentasjonskravet.

Stortinget har vedtatt en ny godkjenningsordning for nye produkter, som vil tre i kraft når tobakksdirektiv 2014/40/EU innlemmes i EØS-avtalen, jf. tobakksskadeloven ny § 34 d. Forbudet vil da erstattes av denne godkjenningsordningen.

Helsedirektoratet har mottatt to søknader om dispensasjon for tobakksfri nikotinsnus fra forbudet mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Begge søknadene ble i sommer avslått av direktoratet med den begrunnelse at de ikke ønsker å gi dispensasjoner i perioden frem til den nye godkjenningsordningen trer i kraft. Avslagene ble påklaget til departementet, som i september sendte sakene tilbake for ny behandling på grunn av saksbehandlingsfeil.

Sakene er altså allerede underlagt ny behandling i direktoratet. Jeg har full tillit til at direktoratet vil behandle søknadene på ordinær måte.

Det er for tiden en rivende produktutvikling innen tobakks- og nikotinmarkedet. Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at etablerte røykere som ikke klarer å slutte på annen måte, skal kunne velge skadereduserende produkter. Samtidig må vi sørge for at slike produkter ikke tiltrekker seg nye brukere blant barn og unge.