Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2005 (2018-2019)
Innlevert: 29.06.2019
Sendt: 01.07.2019
Besvart: 05.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Jeg har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra personer som til tross for at de er avklart som for syke til å ha arbeid som mål, mister arbeidsavklaringspenger, samtidig som de nektes å søke uføretrygd.
Hvor mange gjelder dette, og med hvilken hjemmel nektes de å søke uføretrygd?

Begrunnelse

Jeg viser til Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner), jf. Innst. O nr. 28 (2008-2009). Der går det tydelig fram at formålet med de nye bestemmelsene der de tre tidligere ordningene, medisinsk rehabilitering, yrkesmessig attføring og midlertidig uførestønad, ble slått sammen til én, med samme målgrupper som før, var å bruke mindre tid og ressurser på å bestemme hvilken stønad den enkelte hadde krav på, og bruke ressursene på en tidligere og tettere oppfølging av mottakerne av AAP. Det ble samtidig presisert at det i de tilfeller der arbeid ikke er et alternativ, skal gis en rask avklaring i forhold til eventuell rett til varig uførestønad.
Jeg er klar over at Solbergregjeringens usosiale innstramminger i AAP har medført at manglende medisinsk avklaring ikke lenger gir rett til forlenget AAP, men når en person kastes ut av AAP fordi vedkommende er ferdig avklart som for syk til å ha arbeid som mål, så er det ulogisk og uforståelig at vedkommende ikke samtidig er ferdig avklart for uføretrygd.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsetaten har ikke hjemmel for å nekte noen å søke om uføretrygd. Etaten gir veiledning om rettigheter og plikter ut fra den enkeltes situasjon. Dersom etaten vurderer at en person har helt eller delvis varig nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom, skade eller lyte, vil den informere om muligheten til å fremsette søknad om uføretrygd. I de tilfeller hvor Arbeids- og velferdsetaten vurderer at det er andre årsaker enn sykdom, skade eller lyte som har ført til varig nedsatt arbeidsevne, vil den veilede den enkelte om muligheten til å søke andre stønader.
Dersom en person er vurdert å ha varig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte og vedkommende søker om uføretrygd, kan det gis arbeidsavklaringspenger under behandling av søknad om uføretrygd etter folketrygdloven § 11-18. Det er imidlertid ikke grunnlag for å innvilge arbeidsavklaringspenger under behandling av søknad om uføretrygd hvis årsaken til den nedsatte arbeidsevnen ikke er sykdom, skade eller lyte.
Siden Arbeids- og velferdsetaten ikke kan nekte noen å søke om uføretrygd, foreligger det følgelig ikke tall som etterspurt av representant Christoffersen.