Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1385 (2020-2021)
Innlevert: 22.02.2021
Sendt: 22.02.2021
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 02.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Norges idrettsforbund har reagert på at regjeringen ikke gir større rom for idrettsaktivitet for voksne og frykter stort frafall.
Hva er grunnen til at regjeringen prioriterer alle andre lettelser før idretten?

Begrunnelse

Idretten har vist stor tålmodighet i korona-situasjonen og gitt store bidrag til smittevern. Mens regjeringen tidvis har prioritert syden-turer, Svenskehandel og alle andre ting, har idrett for voksne i ett år vært under konstante restriksjoner. Fra idretten meldes det om at dette har store konsekvenser for frafall. For en del idrettsklubber betyr voksnes idrett også arbeidsplasser og økonomisk aktivitet, noe som i dag er truet.
Idrettspresidenten sier i en uttalelse at:

«Idretten tar smittevern på alvor, og det har vi gjort hele veien. Nå opplever vi at myndighetene i liten grad lytter til idrettens tydelige innspill til en forsvarlig og ansvarlig gjenåpning. Det reagerer vi på.»

Den samme reaksjonen har Arbeiderpartiet, og ber regjeringen nå begynne å lytte til idretten og finne fornuftige løsninger. Idretten har selv spilt inn mulige løsninger som kan bidra til både å ivareta smittevern og idrettsaktivitet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Idrett er viktig for den enkelte, for folkehelsen og for samfunnet. Jeg deler bekymringen over at mange – og særlig i breddeidretten for voksne – gjennom pandemien ikke er gitt mulighet til å drive normal organisert idrettsaktivitet. Jeg ser også at dette har konsekvenser for svært mange utøvere som har idretten som en viktig arena og motivasjon for regelmessig idrettsaktivitet, treningsfellesskap og sosialt samvær.

Selv om smittenivået nasjonalt sammenlignet med andre land er relativt lavt, er vi fortsatt i en krevende og uoversiktlig situasjon med flere lokale og regionale utbrudd – også med flere ulike muterte virusvarianter. Smittesituasjonen er fortsatt slik at det må gjøres prioriteringer om hva i samfunnet som skal være åpent og hva som kan gjenåpnes. Strenge smitteverntiltak gjelder også for idretten og innstramminger i innreiserestriksjoner vil også berøre internasjonale idrettsarrangementer. Det har gjennom hele pandemien vært god kontakt med Norges Idrettsforbund, både på politisk nivå og med helsemyndighetene. Idretten er en sektor som har fått flere unntak og blitt prioritert, men jeg har stor forståelse for at de skulle ønsket at mer av deres vanlige aktiviteter var mulig.

Regjeringen vedtok 7. mai 2020 en langsiktig strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien og med justering av tiltak med mål om at smittespredningen skal være under kontroll. Innenfor rammen av denne strategien ble det fra 7. mai åpnet for trening i organisert idrett for grupper på inntil 20 personer så lenge avstandsanbefalingen på minst 1 meter kan overholdes. For gjenåpning av normal idrettsaktivitet etter nedstengingen fra 13. mars 2020, er barn og unge under 20 år gitt førsteprioritet og deretter næringshensyn, som blant annet gjelder overfor toppidrettsutøvere som har idrett som sitt primære virke.

I organisert idrett for barn og unge under 20 år ble det fra 1. juni 2020, der nærkontakt er nødvendig for normal idrettsaktivitet, gitt unntak fra avstandsanbefalinger i forbindelse med trening, og fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser fra 1. august innenfor samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk avgrensning. Seriespill i toppfotballen ble gjenåpnet allerede fra 16. juni 2020, og det ble da gjort unntak fra avstandsanbefaling og avstandskrav ved hhv trening og konkurranser innen all toppidrett.

Innenfor breddeidretten for voksne over 20 år ble det fra august 2020 lagt til rette for en gjenåpning basert på idrettens eget forslag til en faseinndelt åpningsprosess. Med forsterkede nasjonale tiltak fra november 2020 og ved nyttår, er gjeldende anbefaling at voksne over 20 år ennå ikke kan drive organisert trening innendørs, men utendørs kan de drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Vi er fortsatt i en periode der det er nødvendig med strenge tiltak for å slå ned og hindre at de mer smittsomme virusvariantene sprer seg og i neste omgang får feste. Det er innført noen lettelser i det nasjonale tiltaksnivået gjeldende fra 23. februar i år, blant annet gjelder dette idrettsaktivitet for barn og unge under 20 år. Situasjonen tilsier at vi alle ennå må begrense mobilitet og sosial kontakt så mye som mulig.