Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2253 (2020-2021)
Innlevert: 21.05.2021
Sendt: 25.05.2021
Besvart: 01.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Norske studenter som har studert i utlandet må nå i karantenehotell når de ankommer Norge.
Vil statsråden ta initiativ til at det offentlige dekker studentenes utlegg til karantenehotell, og samtidig gi en beregning på kostnadene ved dette?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet mener det er viktig å ikke diskriminere norske studenter. Den 9. mai innførte regjeringen nye reiseregler som gjorde at alle som har vært utenfor EØS-området må på karantenehotell, og reverserte med det tidligere unntak for studenter og andre på «nødvendig reise». Dette medfører at studentene helt plutselig nå må ut med 5 000 kroner på slutten av semesteret. Mange har ikke spart til dette da de ikke har vært forberedt på et slikt vedtak. Dette gjelder nå primært studentene fra USA, som i tillegg ofte er fullvaksinerte allerede.
Vi vil gjøre oppmerksom på at da karantenehotell ble innført for internasjonale studenter som skulle studere i Norge, ble norske universiteter og høyskoler pålagt å dekke de utenlandske studentenes kostnader til koronahotell, nettopp fordi de ikke hadde hatt mulighet til å planlegge for kostnaden. Nå opplever vi at de norske studentene i utlandet er i samme situasjon, uten at de får lik økonomisk behandling som de internasjonale studentene fikk tidligere i år.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Fra og med 27. mai 2021 innførte regjeringen et tillegg til covid-19-forskriften § 22, som innebærer fritak fra egenandel for norske studenter med studieopphold i utlandet. Det er ingen tvil om at en firesifret regning gjør et innhogg i studentlommeboken, men nå kan altså norske studenter planlegge hjemreisen med trygghet om at vi dekker et eventuelt opphold på karantenehotell for dem.
Gjennom det siste året har det vært flere endringer og innstramninger i innreise- og karantenereglene. Det er justis- og beredskapsministeren som har ansvaret for innreiseregelverket, men jeg vil understreke at jeg hele tiden har jobbet for å legge forholdene til rette på best mulig måte for norske studenter som studerer i utlandet. Vi vet at situasjonen er krevende for mange, men dette gjøres altså for å begrense risikoen for importsmitte.
Det bes i spørsmålet fra representanten om en beregning av kostnadene for et fritak fra egenandelen for et opphold på karantenehotell for norske studenter med studieopphold i utlandet. Denne beregningen er høyst usikker og kommer med et stort antall usikkerhetsmomenter. Jeg vil understreke at de påfølgende beregningene er maksimumstall, og at de reelle kostnadene høyst sannsynlig vil være lavere.

- En del norske studenter som studerer i utlandet oppholder seg allerede i Norge, men det er ikke mulig å skille ut de som faktisk befinner seg ute og de som følger digital undervisning fra Norge.
- Det er vanskelig å vite hvor mange som vil slippe karantenehotell fordi de kommer fra et land der det ikke er et krav om opphold på karantenehotell når studentene ankommer Norge.
- Det er vanskelig å vite hvor mange av de studentene som må på karantenehotell ved ankomst til Norge som vil måtte oppholde seg der i henholdsvis 3, 7 eller 10 dager.

Vi legger derfor til grunn tall for norske studenter som får støtte via Lånekassen for opphold i utlandet våren 2021, og har beregnet at alle disse reiser hjem og at alle må på karantenehotell i 10 dager. Kostnaden for ett opphold på karantenehotell i 10 dager er beregnet til 5 000 kroner.
Norske helgradsstudenter i utlandet:
Våren 2021 får 14 212 norske studenter støtte til å ta en hel grad i utlandet (merk at i tallene så er også elever på VGO inkludert) – Maksimal kostnad: 71,06 mill. kroner
Norske utreisende utvekslingsstudenter:
Våren 2021 er det 886 norske studenter som mottar støtte til utvekslingsopphold i utlandet (merk at i tallene så er også elever på VGO inkludert) – Maksimal kostnad: 4,43 mill. kroner
Samlet maksimal kostnad: 75,49 mill. kroner

Mulige reduseringer fra maksimumstallet:

- P.t så slipper de norske studentene som oppholder seg i Polen, Storbritannia, Irland, Finland og Portugal opphold på karantenehotell. Det utgjør 5 490 studenter – og en mulig maksimal reduksjonskostnad: 27,45 mill. kroner.
- Et stort antall norske studenter helgradsstudenter befinner seg i land som Danmark, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland og Ungarn. Dagens smittetrykk i disse landene tilsier at studenter må oppholde seg på karantenehotell i tre eller syv dager. Dette vil redusere kostander for opphold til henholdsvis 1500 kr per student for tre dager og 3500 per student for syv dager.
- Endringer i hvilke land som krever karantene ved innreise og ikke kan også endre seg i tiden fremover.