Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2606 (2020-2021)
Innlevert: 26.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Synes statsråden det er rimelig at enkelte pensjonister mister bostøtte i juni grunnet etterbetalt pensjon?

Begrunnelse

Flere pensjonister har opplevd at de har mistet bostøtte da de har passert inntektsgrensen. Hvis man permanent hadde passert inntektsgrensen er de fleste enig at det er korrekt at man ikke skal få bostøtte, men når dette skyldes tilbakebetaling for pensjon opptjent i 2020 og også økning med virkning fra 1. mai 2021 som etterbetales i juni 2021 oppleves dette som urimelig. Fremskrittspartiet har jobbet for å styrke pensjonistenes økonomi og har gjennom flere runder fått vedtatt dette i Stortinget. Det er da urimelig hvis Stortingets vedtak og intensjon for enkelte grupper nulles ut ved bortfall av bostøtte.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Stortinget har i desember 2020, februar 2021 og juni 2021 gjort en rekke vedtak som har bedret pensjonistenes økonomi. Blant annet ble det fastsatt en særskilt sats for regulering av pensjoner under utbetaling i 2021, og satsene for minste pensjonsnivå til enslige er økt med virkning fra 1. mai 2020. Enkelte av endringene er vedtatt med tilbakevirkende kraft, og det har vært nødvendig med tilpasninger i Arbeids- og velferdsetatens datasystemer. Dette har ført til etterbetalinger til dels mange måneder etter det tidspunktet de gjelder for.

Svar på spørsmålet er utarbeidet i samråd med kommunal- og moderniseringsministeren som er konstitusjonelt ansvarlig for bostøtteordningen.

Bostøtte er en strengt behovsprøvd rettighetsordning som skal sikre husstander med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten beregnes automatisk for én og én måned av gangen, etter regler som tilpasser støtten til inntektsnivået i den måneden. Tilpasningen er en sentral egenskap ved bostøtten som behovsprøvd ytelse. Dersom inntekten en måned er lavere enn ellers, blir bostøtten høyere. Har inntekten økt, vil bostøtten normalt gå noe ned. I praksis vil endringen i bostøtte så godt som alltid være vesentlig mindre enn inntektsendringen.

Bostøtten beregnes ut fra månedlig utbetalt inntekt i henhold til Arbeids- og velferdsetatens og andre instansers innrapportering gjennom a-ordningen. Vedtatte endringer i pensjonene utbetales ikke umiddelbart. Mange pensjonister har derfor fått høyere bostøtte de seneste månedene, enn samlet korrigert pensjon skulle tilsi. Istedenfor å beregne bostøtten for disse månedene på nytt og eventuelt kreve for mye utbetalt støtte tilbake, tilpasser Husbanken automatisk bostøtten til utbetalingene den måneden de kommer. Det medfører at etterbetalt pensjon regnes som inntekt den måneden etterbetalingen skjer, og påvirker bostøtten for denne ene måneden. Når etterbetalingene er store, slik som de har blitt i år, kan konsekvensen bli at bostøtten den måneden faller helt bort. Dette er kjedelig, men vanskelig å unngå. Samlet sett vil de fleste mottakerne som opplever dette likevel i tilfeller ha fått noe mer bostøtte enn de ville ha fått dersom all pensjonen hadde kunnet utbetales i den måneden den gjaldt.

Regjeringen mener det er riktig at bostøtten tilpasses til søkernes inntekt på en månedlig basis. Det var også intensjonen med å gå over til å bruke oppdaterte inntekter fra a-ordningen, som Stortinget har sluttet seg til. Det er en ulempe for pensjonistene at hele pensjonen for en gitt måned i enkelte tilfeller ikke lar seg utbetale i den måneden. Det at bostøtten går ned eller faller bort en måned når en større etterbetaling kommer, er ett element i den ulempen.

Regjeringen har fått tilslutning til mange forbedringer i bostøtten de siste åtte årene, men det er likevel mange år siden bostøtteordningen har blitt grundig gjennomgått. En helhetlig gjennomgang vil være nyttig for å få bostøtten til å fungere på best mulig måte. Regjeringen har derfor satt ned en ekspertgruppe, som skal evaluere bostøtteordningen og foreslå fremtidig innretning av den. Ekspertgruppen skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. februar 2022.