Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2857 (2020-2021)
Innlevert: 22.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Besvart: 31.08.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at de nevnte utfordringene sees nærmere på og at samarbeidet og kommunikasjonen mellom Statens Vegvesen og trafikklærerne/kjøreskolene bedres, og har statsråden noen tanker om et prøveprosjekt hvor oppkjøring kan tas privat (f.eks. hos andre kjøreskoler enn den man selv bruker)?

Begrunnelse

Nettstedet Trafikkforum skrev tidligere i sommer om at svartjenesten i Statens vegvesen gir gale opplysninger til de som ringer inn, og i mange tilfeller også kommer med utsagn som stiller trafikkskolene i et dårlig lys. Det skal være snakk om tilfeller der svartjenesten anbefaler elever og foresatte å bytte trafikkskole dersom trafikkskolen ikke kan tilby eleven førerprøve, og der svartjenesten gir inntrykk av at det er trafikkskolen som er problemet dersom det ikke er ledige prøver. Flere foresatte som har ringt svartjenesten for å spørre om det fortsatt er lov til å øvelseskjøre uten førstehjelp skal ha fått beskjed om at det ikke er lov, mens en ny midlertidig forskrift om trafikalt grunnkurs og øvelseskjøring gjør det mulig å øvelseskjøre uten førstehjelpskurs frem til 31. oktober.
Det skal for øvrig være et stort ønske fra trafikklærernes side at trafikkskolen gis beskjed når en prøve blir avlyst, og at trafikkskolen involveres når det settes opp ny prøve etter avlysning, og at de blir tatt inn i dialog før en prøve blir avlyst grunnet manglende geografisk tilhørighet. Det forekommer visstnok stadig tilfeller hvor Statens Vegvesen ikke er i kontakt med trafikkskolene i slike tilfeller, men utelukkende gir beskjed til kandidaten på SMS, både om avlyst prøve og om ny prøve.
Trafikkskolene og Statens Vegvesens har et avhengighetsforhold hvor godt samarbeid er til fordel for hele samfunnet og trafikksikkerheten, og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Vi har i løpet av den pågående koronapandemien sett en stor økning i antall personer som ønsker å erverve førerkort, sammenliknet med det som har vært vanlig de siste årene. Bakgrunnen for dette ser ut til å være at flere ønsker å kjøre bil fremfor å reise kollektivt for å unngå smitte, og at man ikke ønsker å være like avhengig av kollektivtransport som tidligere. Dette er naturlig nok mest merkbart i områdene i og rundt de største byene. I tillegg til den betydelige økningen i antallet personer som ønsker å erverve førerkort og mangelen på nok førerprøvesensorer, har Statens vegvesen også fått et etterslep med å avlegge førerprøver som følge av perioder med nedstengning. For å avhjelpe disse kapasitetsutfordringene, har Statens vegvesen iverksatt et arbeid for å ansette og utdanne nye sensorer, men dette arbeidet vil av naturlige årsaker ta noe tid.

Statens vegvesen opplyser at de under pandemien har hatt en løpende og god dialog med trafikkskolenes bransjeorganisasjoner. Som en følge av pandemien og nasjonale smittevernstiltak, karantenetiltak mv., både for kandidater og sensorer, har det imidlertid vært et uvanlig høyt antall endringer og utsettelser av førerprøver. Statens vegvesen opplyser at de har forsøkt å løse disse utfordringene på en hensiktsmessig måte gjennom direkte kontakt mellom kandidat og trafikklærer, men erkjenner også at det i noen tilfeller oppstår situasjoner som kunne vært løst bedre.

Det er i løpet av pandemien gjort ulike tilpasninger i regelverket. Statens vegvesen opplyser at svartjenesten deres skal være godt oppdatert på de endringene som er gjort, slik at publikum får rett informasjon når de henvender seg. Det kan, som for andre svartjenester, ikke utelukkes at det i enkelttilfeller kan ha blitt gjort feil. I de tilfellene hvor det foreligger indikasjoner på at det er formidlet feilinformasjon, uttaler Statens vegvesen at de følger dette løpende opp og sørger for at eventuelle feil rettes opp.

Det er av trafikksikkerhetshensyn viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse, og de må derfor gjennomføre tilleggs- og etterutdanning i tillegg til å oppfylle krav til grunnutdanning. Det er derfor ikke aktuelt å benytte trafikklærere uten slik kompetanse til å gjennomføre førerprøver. Av habilitetshensyn er det uansett gitt regler om at trafikklærere ikke samtidig kan virke som førerprøvesensor.

Statens vegvesen har videre redegjort for at de vil øke sensorkapasiteten fremover, og at informasjon til bransjeinteressentene blir ivaretatt gjennom møter og faste informasjonsskriv ved endringer. Dette har i det store fungert godt gjennom hele pandemiperioden.