Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 613)

 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I innstillingen til langtidsplanen for forsvarssektoren, jf. Prop. 14 S (2020–2021), kritiserer Senterpartiet regjeringen Solberg for fremdriften i anskaffelsen av nye stridsvogner og påpeker at det haster å starte investeringen. Daværende medlem av utenriks- og forsvarskomiteen fra Senterpartiet uttalte til Forsvarets forum allerede 15. mai 2018 at situasjonen var så "ille" at hun "nesten ikke finner ord". Vil regjeringen forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025?
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorfor det prioriteres en så kraftig økning i Heimevernet foran en rekke andre strukturelementer som fagmilitært er gitt høyere prioritet
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon
 • Muntlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden er enig eller uenig i at det bør være et samarbeid med Russland for å stanse kinesisk innflytelse og tilstedeværelse i nordområdene, med bakgrunn i at Russland opererer i gråsonen mellom krig og fred
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å gi statsråden ei ny mogelegheit til på ein skikkeleg måte å trygge Tromsøs befolkning, med bakgrunn i at ein amerikansk atomubåt la til kai i Tromsø og etter utfall både mot lokale folkevalde og mot bekymra befolkning
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis forsvarsministeren stiller seg til kritikken frå NATO, og kva konkret han vil gjere for å sikre at Noreg oppfyller NATO-krava til hær og heimevern innan 2024
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan statsråden vurderer bruken av Tromsøs havner for anlegg av amerikanske atomubåter i lys av våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget. Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke vurderinger statsråden gjør av ansvar og konsekvenser etter Havarikommisjonens rapport etter fregatthavariet i november 2018
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis statsråden vil sikre at sentraliseringa ved Evenes flystasjon ikkje fører til svekt norsk operativ evne til maritim overvaking
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å oppfylle ønsket fra Bodø videregående skole om å få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut, da flyfaglinja ved skolen er avhengig av tilgang til relativt moderne fly å trene på
 • Muntlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.04.2021

  Besvart: 07.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt det er løgn eller manglende rutiner for sikkerhet vi står overfor i saken om Bergen Engines, som er en studie av dårlig håndtering, rotete bruk av sikkerhetsloven, svak koordinering mellom departement og et slags NM internt i regjeringen om å skylde på embetsverket når ting går galt
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Fremsatt av: Seher Aydar (R)

  Besvart: 24.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva regjeringa har gjort for å sikre Norge mot russisk og annen utenlandsk næringsaktivitet som kan true rikets sikkerhet, og hvilke grep Forsvaret nå tar for å ta lærdom av Bergen Engines-saken
 • Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2021

  Besvart: 10.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan statsråden vil sikre at Forsvarets behov blir ivaretatt og forhindre at norsk teknologi som benyttes i Forsvarets fartøyer, overføres til det russisk-kontrollerte TMH International, som skal kjøpe Bergen Engines
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen har vernet lokalbefolkningen mot smittetrykket i forbindelse med Forsvarets avlyste vinterøvelse i Nord-Norge, da ca. 100 av de ankomne utenlandske soldatene har fått påvist covid-19
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor statsråden ikke bidro til at planene for øvelsen Joint Viking ble tilpasset, slik at øvelsen kunne gjennomføres smittevernmessig forsvarlig med våre allierte og i tråd med helsefaglige råd
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om kva statsråden meiner om funna frå Befalets Fellesorganisasjon (BFO) si undersøking som viser dårleg trivselen blant tilsette i Forsvaret, og kva vil han gjere med situasjonen så Forsvaret ikkje både miste viktig kompetanse og verte mindre attraktivt som arbeidsplass
 • Muntlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden vil ta et eget initiativ til at det skal skje en raskere avklaring av fremtidig båndlegging av arealer ved Andøya flystasjon, og eventuelt når
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren kan stadfeste overfor Stortinget at innfasing av P8 i sin heilskap skal skje på Evenes og flybasen der