vedtak til lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia)

I Stortingets møte 1. april 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia)

I

I lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) skal § 1 første punktum lyde:

Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov, med de endringer som følger av protokoll om justering av avtalen av 17. mars 1993, av EØS-utvidelsesavtalen av 14. oktober 2003, av EØS-utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania i 2007 og av EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia av 2014.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president