Vedtak til lov om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)

I Stortingets møte 12. mai 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)

I

I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet skal § 19 første og annet ledd lyde:

Politidirektøren og assisterende politidirektører beskikkes av Kongen på åremål for et tidsrom av inntil 6 år. Etter utlysning kan vedkommende beskikkes for ytterligere en periode på inntil 6 år.

Politimestere og visepolitimestere i politidistrikter utnevnes som embetsmenn på åremål for inntil 6 år. Etter utlysning kan vedkommende utnevnes for ytterligere en periode på inntil 6 år.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president