Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

I Stortingets møte 1. mars 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

I

I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager skal ny § 18 a lyde:

§ 18 a Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barne-hage

For å bli fast eller midlertidig ansatt i barnehage må personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Kravet om norskprøve etter første ledd gjelder ikke for

  • a) stillinger som styrer eller pedagogisk leder

  • b) stillinger i barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk

  • c) personer som har gjennomført opplæring i norsk i grunnskolen eller på videregående skole og fått bestått karakter i faget

  • d) personer som har minst fem års relevant arbeidserfaring fra en norskspråklig barnehage eller skole

  • e) personer som har svensk eller dansk som førstespråk.

Dersom det er pedagogisk forsvarlig, kan barnehageeier ansette personer som ikke oppfyller kravet til norskprøve.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen

president