Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

I Stortingets møte 6. juni 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 14-9 fjerde ledd skal lyde:

Ved tvillingfødsler eller hvis to barn blir adoptert samtidig, blir stønadsperioden utvidet med 85 stønadsdager (17 uker) dersom full sats er valgt. Dersom redusert sats er valgt, blir utvidelsen 105 stønadsdager (21 uker). Ved fødsler av tre eller flere barn, eller hvis tre eller flere barn blir adoptert samtidig, blir stønadsperioden utvidet med 230 stønadsdager (46 uker) dersom full sats er valgt. Dersom redusert sats er valgt, blir utvidelsen 280 dager (56 uker). Bestemmelsene i § 14-10 første og sjette ledd gjelder tilsvarende.

§ 14-9 femte ledd tredje punktum skal lyde:

Unntatt fra deling er også 15 uker som er forbeholdt faren (fedrekvoten) og 15 uker som er forbeholdt moren (mødrekvoten), se § 14-12.

§ 14-12 første ledd første punktum skal lyde:

Dersom begge foreldre fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, er 75 stønadsdager (15 uker) av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvote) og 75 stønadsdager (15 uker) av stønadsperioden er forbeholdt moren (mødrekvote). De første 30 stønadsdagene (6 ukene) etter fødsel som er forbeholdt moren, inngår i mødrekvoten.

II

I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre gjøres følgende endringer:

§ 7 tredje ledd skal lyde:

Dersom barnet gjør bruk av barnehageplass som det ytes offentlig driftstilskudd for og det er skriftlig avtalt redusert oppholdstid, ytes delvis kontantstøtte som følger:

  • a) med 80 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid til og med 8 timer per uke

  • b) med 60 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 9 til og med 16 timer per uke

  • c) med 40 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 17 til og med 24 timer per uke

  • d) med 20 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 25 til og med 32 timer per uke.

§ 7 fjerde ledd skal lyde:

Det ytes ikke kontantstøtte hvis det er avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke.

§ 7 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

III

Endringene i folketrygdloven trer i kraft 1. juli 2018. Endringene gjelder for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse finner sted 1. juli 2018 eller senere.

Endringene i kontantstøtteloven trer i kraft 1. august 2018.

Tone Wilhelmsen Trøen

president