Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

Prop. 74 L (2017-2018), Innst. 340 L (2017-2018), Lovvedtak 75 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 340 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra KrF vedtatt at mødre- og fedrekvoten for foreldrepenger utvides fra 10 til 15 uker fra 1. juli 2018. Dette innebærer at det blir færre uker foreldrene kan dele fritt seg i mellom. Stortinget vedtok også mot stemmene fra A, SV og R en fleksibel kontantstøtteordning fra 1. august 2018. Stortinget vedtok enstemmig en økning i stønadsperioden for tvillingforeldre og flerlingforeldre fra 1. juli 2018. Tvillingforeldre får fire måneder mer enn i dag, og flerlingforeldre med tre eller flere barn i samme fødsel eller adopsjon får dobbel stønadsperiode, slik at begge foreldre kan være hjemme samtidig i barnas første leveår.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.06.2018