Vedtak til lov om endring i inndelingslova

I Stortingets møte 14. juni 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i inndelingslova

I

I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser gjer ein følgjande endring:

§ 12 fjerde ledd vert oppheva.

II

Endringa under I tek til å gjelde frå og med 1. januar 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen

president