Vedtak til lov om endring i fjellova

Dette dokument

I Stortingets møte 13. desember 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i fjellova

I

I lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane gjøres følgende endring:

§ 7 tredje punktum skal lyde:

Er det ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunen.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president