Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

I Stortingets møte 18. november 2021 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

I

I midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 10 annet ledd skal lyde:

Loven oppheves 1. mai 2022.

II

Loven trer i kraft straks.

Eva Kristin Hansen

president