vedtak til lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

Dette dokument

År 2008 den 6. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å gi utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner tilgang på opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre oppdraget som utvalget har fått av Stortingets presidentskap i mandat av 4. september 2008, for å kunne vareta pensjonistenes rettssikkerhet, og for å kunne foreta uavhengige undersøkelser og vurderinger.

§ 2 Opplysningsplikt

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner har rett til å innhente nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt etter følgende bestemmelser:

  • Lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-13.

  • Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 25-1 (adgang til arbeidsgiverregisteret og arbeidstagerregisteret).

  • Lov av 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7.

  • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13.

Vedtak

§ 3 Unntak fra konsesjonsplikt

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner trenger ikke søke konsesjon etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger kapittel VI.

§ 4 Taushetsplikt

Medlemmene av utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven av 10. februar 1967 §§ 13-13f.

§ 5 Ansvar

Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 2-1 gjelder for skader som måtte oppstå i tilknytning til utvalgets arbeid for staten.

§ 6 Ikrafttreden

Loven trer i kraft straks.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær