Innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning

St.meld. nr. 27 (1998-99), Innst. S. nr. 152 (1998-99)

Vedtak 379

St.meld. nr. 27 (1998-99) om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning - vedlegges protokollen.