Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjerd nr. 53/99 av 30. april 1999 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen om finansielle tenester

St.prp. nr. 94 (1998-1999), Innst. S. nr. 5 (1999-2000)

Vedtak 18

Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS- komiteens avgjørelse nr. 53/99 av 30. april 1999 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen om finansielle tjenester.