Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 7 (2001-2002)

Vedtak 19

Med virkning fra 1. oktober 2001 fastsettes lønnen for Høyesteretts medlemmer slik:
Høyesterettsjustitiarius kr 950 000 pr. år
Høyesterettsdommer kr 785 000 pr. år.