Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 9 (2001-2002), Innst. S. nr. 109 (2001-2002)

Vedtak 232

St.meld. nr. 9 (2001-2002) - om målbruk i offentleg teneste - vert å leggja ved protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Regjeringa vert oppmoda om snarast å leggje fram for Stortinget framlegg til endring av målbrukslova slik at tidlegare statsorgan som vert fristilt og organisert som eigne rettssubjekt, vert omfatta av målbruksreglane.