Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet

St.meld. nr. 39 (2000-2001), Innst. S. nr. 114 (2001-2002)

Vedtak 242

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan det kan legges til rette for økt bruk av sykkel i byer og tettsteder, inkludert trafikksikkerhet og etablering av sykkelveier.

Vedtak 243

St.meld. nr. 39 (2000-2001) - om friluftsliv. En veg til høgare livskvalitet - vert å leggje ved protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å foreta en ny vurdering av Åkerøyasaken når alle konsekvenser av en
opphevelse av boplikten er klarlagt.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstillles til Regjeringen å oppfordre alle større kommuner med "markagrense" om å utarbeide en egen plan for forvaltning av sine "markaområder" med vekt på å sikre disse områdene mot inngrep og for et aktivt friluftsliv.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å melde tilbake til Stortinget erfaringene med de gjeldende retningslinjer for
dispensasjonspraksis i 100 meter-sonen og foreslå nødvendige endringer i plan- og bygningsloven.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å foreslå endringer i friluftsloven angående 25 meters-sonen, slik at alle kan ferdes fritt i strandsonen der det er mer enn 25 meter mellom middels høyvannstand og hytte eller hus.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake til Stortinget med en egen lov om bærekraftig bruk og vern av bynære marker.
Marka i Oslo og omliggende kommuner er aktuell for et slikt vern. For andre aktuelle bynære marker henstilles Regjeringen om å foreta en nærmere vurdering.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å sikre at kommunenes dispensasjonspraksis i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om byggeforbud i 100-metersbeltet i strandsonen utøves iht. gjeldende retningslinjer, ut fra hensynet til lokale forhold, og komme tilbake til Stortinget med en orientering om situasjonen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å kartlegge utviklingen av allmennhetens tilgang til strandsonen samtidig som grunneiers rettigheter ivaretas, og komme tilbake til Stortinget med en vurdering av ulike forslag som kan sikre dette, deriblant et eventuelt forslag om en ny 25- metersregel i friluftsloven.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å styrke plan- og bygningsloven gjennom utvikling av nye arealbrukskategorier, inklusiv hyttebygging, slik at den i større grad ivaretar friluftshensyn i arealplanleggingen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringa å foreta de nødvendige endringer i plan- og bygningsloven som gir kommunene mulighet til å begrense energi- og arealforbruk til fritidseiendommer.