Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på dei same området (programmet for utdanningsorganisasjonar)

St.prp. nr. 8 (2004-2005), Innst. S. nr. 50 (2004-2005)

Vedtak 78

Stortinget samtykkjer i deltaking i ei avgjerd i EØS- komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshan­dlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (pro­grammet for utdanningsorganisasjonar).