Samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

St.prp. nr. 12 (2004-2005), Innst. S. nr. 63 (2004-2005)

Vedtak 130

Stortinget samtykkjer i at Noreg ratifiserer avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid.

 

Vedtak 131

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Utgifter:

2421

Innovasjon Norge

53 (ny)

Program for næringslivsamarbeid, fond, vert forhøyd med

10 000 000

Inntekter:

3900

Nærings- og handelsdepartementet

72 (ny)

Tilbakeføring av grunnkapital frå Svensk-Norsk Industrifond, vert forhøyd med

10 000 000

 

Vedtak 132

Stortinget samtykkjer i at aktivert kapital i statens kapitalrekneskap, ved avvikling av Svensk-Norsk Industri­fond, vert sett ned frå 52,7 mill. kroner til 0 ved korrigering mot konto for forskyving i balansen.