Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

(Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1(2004-2005), St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 6 (2004-2005))

Vedtak 109

A. Rammeområde 18

     (Samferdsel)

I

 På statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

                                 Utgifter:

1062

Kystverket (jf. kap. 4062)

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

810 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

3 510 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

227 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

40 080 000

46

Trafikksentral Nord-Norge, kan overføres

44 340 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

28 300 000

70

Tilskudd Redningsselskapet

60 100 000

72

Tilskudd til omstrukturering, kan overføres

16 600 000

1070

Loran-C (jf. kap. 4070)

1

Driftsutgifter

27 400 000

1300

Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300)

1

Driftsutgifter

98 300 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

13 000 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

17 900 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

17 000 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

100 400 000

70

Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., kan overføres

22 600 000

71

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede mv., kan overføres

15 700 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 1311 post 71

444 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

70

Tilskudd til Avinors regionale flyplasser

40 000 000

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70

13 400 000

1313

Luftfartstilsynet (jf. kap 4313)

1

Driftsutgifter

132 100 000

22

Flyttekostnader, kan overføres

47 700 000

1314

Statens havarikommisjon for transport (jf. kap. 4314)

1

Driftsutgifter

31 800 000

1320

Statens vegvesen (jf. kap. 4320)

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

5 969 000 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

100 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72

4 872 300 000

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60

210 200 000

33

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60

46 100 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

30 700 000

60

Forsøk, kan overføres, kan nyttes under post 30, post 31 og post 33

420 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres,  kan nyttes under post 23 og post 30

1 182 000 000

1321

Mesta AS

71

Tilskudd til restrukturering

280 100 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport

116 300 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

222 500 000

74

Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport

24 000 000

1350

Jernbaneverket (jf. kap. 4350)

22

Omstruktureringskostnader, kan overføres

35 000 000

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

2 773 000 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

74 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

1 388 000 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

1 502 000 000

1354

Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354)

1

Driftsutgifter

26 800 000

1355

BaneService AS

71

Tilskudd til restruktureringsforpliktelser

45 550 000

1360

Samferdselsberedskap

1

Driftsutgifter

3 200 000

30

Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv., kan overføres

27 600 000

70

Beredskapslagring, kan overføres

600 000

71

Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedr. Totalforsvaret

14 200 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av posttjenester

326 000 000

1380

Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380)

1

Driftsutgifter

154 400 000

22

Flyttekostnader, kan overføres

38 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 000 000

Totale utgifter

22 159 280 000

                                   Inntekter:

4062

Kystverket (jf. kap. 1062)

1

Gebyrinntekter

532 390 000

2

Andre inntekter

7 860 000

3

Inntekter salg av fyreiendommer

10 000 000

4070

Loran-C (jf. kap. 1070)

7

Refusjoner

3 362 000

4300

Samferdselsdepartementet (jf. kap. 1300)

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 100 000

4313

Luftfartstilsynet (jf. kap. 1313)

1

Gebyrinntekter

90 600 000

4320

Statens vegvesen (jf. kap. 1320)

1

Salgsinntekter m.m.

18 200 000

2

Diverse gebyrer

350 000 000

4

Tilgodehavende fra fylkeskommunene

11 100 000

4350

Jernbaneverket (jf. kap. 1350)

1

Kjørevegsavgift

42 800 000

2

Salg av utstyr og tjenester mv.

190 500 000

6

Videresalg av elektrisitet til togdrift

173 500 000

7

Betaling for bruk av Gardermobanen

76 500 000

4380

Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380)

1

Diverse avgifter og gebyrer

170 400 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

402 600 000

Totale inntekter

2 081 912 000

 

II

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartemen­tet i 2005 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kon­gen kan gi slikt samtykke.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

23 mill. kroner

 

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan:

(1)

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1062 postene 1 og 45

kap. 4062 postene 1 og 2

 

(2)

   nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

a)   dekning av salgsomkostninger forbundet med salget.

b)   oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

V

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgnin­ger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 mill. kroner

 

VI

Stortinget samtykker i at:

1.   Kystverkets produksjonsvirksomhet omdannes til statlig aksjeselskap underlagt Fiskeri- og kystde­partementet med virkning fra 1. januar 2005.

2.   Dersom styret i Kystverket produksjon går inn for fortsatt medlemskap i Statens Pensjonskasse, kan Moderniseringsdepartementet etter søknad og en konkret vurdering treffe vedtak om dette.

VII

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kystverket i 2005 kan inngå forpliktende kontrakter på kap. 1062 Kystverket post 30 Nyanlegg og større vedlikehold for inntil 50 mill. kroner utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VIII

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

IX

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 1

kap. 4313 post 2

 

X

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23 og 30

kap. 4320 postene 1 og 2

 

XI

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån til anskaffelse og ombygging av ferjer i tilskuddsberet­tiget riksvegferjedrift, likevel slik at totalrammen for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 1 115 mill. kroner.

XII

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer og post 60 For­søk, likevel slik at samlet, løpende refusjonsforpliktel­ser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutterin­gene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

 

 

XIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser

knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan forplikte staten for framtidige budsjettermi­ner utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegve­sen post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kost­nadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

 

XIV

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1350 postene 23 og 30

kap. 4350 postene 2 og 6

kap. 1350 post 25

kap. 4350 post 7

kap. 1350 post 30

kap. 4350 post 37

 

XV

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, like­vel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

650 mill. kroner

 

XVI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser

knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan forplikte staten for framtidige budsjettermi­ner utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjek­ter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 150 mill. kroner.

XVII

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1380

Post- og teletilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 mill. kroner

 

 

 

XVIII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

XIX

Stortinget samtykker i at:

1.   Samferdselsdepartementet får fullmakt til å over­føre eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Jern­baneverket til BaneService AS i samsvar med for­slaget i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005).

2.   Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette ende­lige bevilgninger vedrørende overdragelse av eien­deler og arbeidskapital i forbindelse med omdan­ning av virksomheten. Det endelige beløpet fastsettes på grunnlag av bekreftet tingsinnskudd.

3.   Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette ende­lige bevilgninger til lån og egenkapital for Bane­Service AS. Det endelige beløpet fastsettes på grunnlag av bekreftet tingsinnskudd.

4.   Dersom styret i BaneService går inn for fortsatt medlemskap i Statens Pensjonskasse, kan Moder­niseringsdepartementet etter søknad og en konkret vurdering treffe vedtak om dette.

 

Vedtak 110

Dokument nr. 8:1 (2004-2005) - forslag fra stortings­representantene Åslaug Haga og Jorunn Ringstad om stopp og konsekvensutredning av forslaget om nedleg­gelse av trafikkstasjoner som en del av omleggingen av Statens vegvesenvedlegges protokollen.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å gi hurtigruteskipet "Gamle Finnmarken" og hurtigrute­museet Stokmarknes  status som nasjonalt hurtig­rutemuseum under Samferdselsdepartementets ansvarsområde.