samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder

Prop. 4 S (2011-2012), Innst. 98 S (2011-2012)

Vedtak 205

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet).