Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 7 S (2013-2014)

Vedtak 129

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 794 462 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 450 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 987 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

939 000

71

Diverse tilskudd

25 109 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

159 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

47 524 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 179 000

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

27 954 000

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

56 758 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 195 697 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

1 790 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

1 520 000 000

118

Nordområdetiltak m.v.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 841 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

341 905 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres

58 750 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

36 248 000

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 000 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

5 000 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 257 596 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 200 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

233 550 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

44 950 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 180 900 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres

599 500 000

73

Regionale tiltak og strategiske partnerskap – Asia, kan overføres

50 000 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

285 000 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

540 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

184 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

33 500 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 447 000 000

71

Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres

91 000 000

73

Kultur, kan overføres

89 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

182 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

219 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

307 500 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

216 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres

517 500 000

71

Humanitær bistand, kan overføres

2 394 600 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

348 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

655 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

355 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

163 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

335 500 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

138 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

190 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

333 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

415 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 000 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres

23 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

208 500 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 290 335 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

2 110 812 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

313 500 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

70

Vaksine og helse, kan overføres

1 885 000 000

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres

380 000 000

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres

500 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

710 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

431 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

1 040 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

170 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

832 800 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

175 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

311 000 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

77 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

140 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

95 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

901 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

854 000 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

579 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

250 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

322 780 000

Totale utgifter

35 018 085 000

Vedtak 130

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 100 post 1

  kap. 3100 postene 2 og 5

  kap. 140 post 1

  kap. 3140 post 5

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

Vedtak 131

Omdisponeringsfullmakt


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

Vedtak 132

Agio/Disagio


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

Vedtak 133

Bruk av opptjente rentemidler


Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Vedtak 134

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  75

  EØS-finansieringsordningen 2009–2014

  3 738,5 mill. kroner

  76

  Den norske finansieringsordningen 2009–2014

  3 209,2 mill. kroner

  161

  Næringsutvikling

  70

  Næringsutvikling

  20,0 mill. kroner

  165

  Forskning, kompetanseheving og evaluering

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  287,0 mil. kroner

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  74

  Fornybar energi

  10,0 mill. kroner

 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 4. tilskudd til den globale vaksinealliansen GAVI med inntil 2 689,9 mill. kroner i perioden 2013–2015 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 5. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 700 mill. kroner samlet i perioden 2014–2016 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

Vedtak 135

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

 • 2. inngå garantier for perioden 2013–2018 for avtaler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 140 mill. USD. Prevensjonsimplantatene skal være godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal være inngått med det formål å oppnå prisreduksjoner.

Vedtak 136

Dekning av forsikringstilfelle


Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 2 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

Vedtak 137

Toårige budsjettvedtak


Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

Vedtak 138

Ettergivelse av fordringer


Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan:

 • 1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

 • 2. ettergi statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980) for inntil 970 mill. kroner under Garanti-instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp, inklusive påløpte renter, på ettergivelsestidspunktet. Gjeldsettergivelsen gjennomføres uten bevilgning over bistandsbudsjettet og uten å belaste den norske gjeldsplanens ramme.

Vedtak 139

Utbetaling av tilskudd


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 • 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

Vedtak 140

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

Vedtak 141

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 4. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 5. Norge deltar i den 13. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-13) med en andel på 1 766 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 6. Norge deltar i den 17. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-17) med en andel på 2 598 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 7. i forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 8. i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Afrikabanken foretas en selektiv kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) på inntil 96 600 UA årlig i perioden 2014–2021 og en økning i den norske statsgarantien i AfDB med inntil 12 107 200 UA.

Vedtak 142

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 587 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

31 174 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 034 794 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

164 366 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 588 411 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

180 600 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 421 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

135 875 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

14 830 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

71 865 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

273 400 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 872 711 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

32 363 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

198 466 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 013 488 000

70

Renter låneordning, kan overføres

5 793 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 240 804 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 427 384 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 403 498 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 190 838 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 145 733 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 087 765 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 017 568 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

38 302 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

7 908 100 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

26 500 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

88 085 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

83 257 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

966 182 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

152 902 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 028 239 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

857 541 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

851 525 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

268 307 000

72

Overføringer til andre

2 412 000

Totale utgifter

43 029 086 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 246 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 882 404 000

47

Salg av eiendom

167 350 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

750 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

67 925 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

4 868 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

55 134 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

62 998 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

51 904 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

175 133 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 747 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

130 384 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 035 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

26 500 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 031 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

794 292 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 256 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 449 825 000

Vedtak 143

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • 2. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • 3. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 4. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Vedtak 144

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  1

  Driftsutgifter

  430 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  1

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter

  130 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  810 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  750 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  1

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  1

  Driftsutgifter

  1 200 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  14 500 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  1

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  1

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

Vedtak 145

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Vedtak 146

Nettobudsjettering av salgsomkostninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

Vedtak 147

Personell


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2014 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2013–2014).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

Vedtak 148

Investeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2013–2014), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2013–2014), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2013–2014).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

Vedtak 149

Fullmakter vedrørende fast eiendom


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Vedtak 150

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.