Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015), Innst. 2 S Tillegg 1 (2014-2015)

Vedtak 38

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 173 469 000

2

Familie og forbruker

45 670 067 000

3

Kultur

10 186 479 000

4

Utenriks

37 264 343 000

5

Justis

25 319 716 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

15 841 077 000

7

Arbeid og sosial

400 595 381 000

8

Forsvar

38 183 395 000

9

Næring

3 972 356 000

10

Fiskeri

-159 264 000

11

Landbruk

16 581 106 000

12

Olje og energi

-112 085 249 000

13

Miljø

7 955 658 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 710 000

15

Helse

170 341 458 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 134 264 000

17

Transport og kommunikasjon

54 334 497 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

160 868 380 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 308 033 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 071 189 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 095 559 065 000

22

Utbytte mv.

-31 932 490 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-129 730 490 000

Vedtak 39

Stortinget ber regjeringen frem til revidert nasjonalbudsjett for 2015 avklare rammer og finansiering for en ny folkehøyskole, SKAP, i et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet i Lindesnesregionen.

Vedtak 40

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen som en del av finansmarkedsmeldingen.

Vedtak 41

Stortinget ber regjeringen følge opp at Nav-kontorene styrker barneperspektivet, i tråd med formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og at arbeids- og velferdsetatens oppfølging av familier med alvorlig syke barn bedres.

Vedtak 42

Stortinget ber regjeringen i fremtidige nasjonalbudsjett videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling med vekt på grønn vekst.

Vedtak 43

Stortinget ber regjeringen lage en helhetlig plan for utfasing av fossil grunnlast i alle statlige bygg.

Vedtak 44

Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal handlingsplan for naturmangfold som en stortingsmelding.

Vedtak 45

Stortinget ber regjeringen medvirke til at helseforetakene følger opp HelseOmsorg21-strategiens målsettinger om mer innovative innkjøp.

Vedtak 46

Stortinget ber regjeringen om å ivareta de langtidsledige i forbindelse med endringer i dagpengeordningen og gjøre nødvendige tilpasninger i regelverket eller kompensasjonsgraden, og komme tilbake til Stortinget med forslag til løsninger som ivaretar denne gruppen.

Vedtak 47

Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med økt rekruttering av fosterhjem, slik at barn ikke må stå i uforsvarlig lange køer i venting på et hjem.

Vedtak 48

Stortinget ber regjeringen på egnet måte gi en oversikt over den samlede kapasiteten til å ta imot flyktninger i alle landets kommuner.

Vedtak 49

Stortinget ber regjeringen sikre at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom kommunene.

Vedtak 50

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette.

Vedtak 51

Stortinget ber regjeringen utarbeide statistikk over ventetid for å komme inn på arbeidsmarkedstiltak.

Vedtak 52

Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser i anbudskonkurranser.

Vedtak 53

Stortinget ber regjeringen utrede en betalingsordning for utenlandske vogntog for å sikre at disse betaler sin andel av bruken av norsk infrastruktur.

Vedtak 54

Stortinget ber regjeringen utrede en modell for formuesskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning.

Vedtak 55

Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne kombinere kontantstøtte og barnehage.

Vedtak 56

Stortinget ber regjeringen vurdere en avgift på plast basert på fossilt CO2-innhold, og samtidig unnta bioplast fra avgiften. Regjeringen bes om å vurdere om en slik avgift kan erstatte dagens grunnavgift på engangsemballasje.

Vedtak 57

Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for avgiftsendringer eller en incentivordning som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går på biodrivstoff.

Vedtak 58

Stortinget ber regjeringen vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget.

Vedtak 59

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan avgiften på elektrisk kraft bør avgrenses med redusert sats i lys av at det etableres ny, energiintensiv virksomhet utenfor tradisjonell industri, bl.a. datasentre, og legge frem et forslag i statsbudsjettet for 2016.

Vedtak 60

Stortinget ber regjeringen vurdere om Nasjonalgalleriet kan være en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design uten en ny totalrenovering.

Vedtak 61

Stortinget ber regjeringen å utrede om GIEK og Eksportkreditt Norges mandater kan utvikles for å fremme økte investeringer i fornybar energi, innenfor virksomhetens formål. Utredningen bør blant annet se på hvordan selskapene også kan dekke kommersiell risiko knyttet til investeringer i fornybar energi, i tillegg til andre risikoavlastende og investeringsfremmende tiltak.

Vedtak 62

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det bes særlig om at det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-rettslige, miljømessige og økonomiske konsekvenser av endringene.

Vedtak 63

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med mer gunstige avskrivinger på vindkraftanlegg også vurdere avskrivingsregler for vindkraft med 40 prosent meravskriving over de fire første år.

Vedtak 64

Innst. 2 S (2014–2015) – Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2015 og statsbudsjettet for 2015 – vedlegges protokollen.

Vedtak 65

Meld. St. 1 (2014–2015) – Nasjonalbudsjettet 2015 – vedlegges protokollen.