Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 11 S (2020-2021)

Vedtak 401

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter ...

240 716 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

767 228 000

70

Norsk Helsenett SF ...

153 733 000

71

Medisinske kvalitetsregistre ...

38 685 000

72

Nasjonale e-helseløsninger ...

504 884 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 ...

27 714 000

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr ...

1 981 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

4 130 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

5 929 000

71

Internasjonale organisasjoner ...

60 317 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO) ...

20 000 000

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter ...

65 151 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

8 762 000

708

Eldreombud

1

Driftsutgifter ...

10 060 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter ...

73 707 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

221 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m. ...

144 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19 ...

3 770 000 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter ...

12 473 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79 ...

98 493 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

95 336 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

180 553 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

20 700 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

64 135 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

11 781 000

70

Tilskudd ...

61 941 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

19 411 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 ...

4 680 955 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres ...

577 671 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres ...

58 657 436 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres ...

20 658 153 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres ...

15 618 812 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres ...

13 953 434 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning ...

41 655 690 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning ...

3 280 994 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres ...

1 325 489 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning ...

8 127 934 000

81

Protonsenter, kan overføres ...

176 000 000

82

Investeringslån, kan overføres ...

7 859 447 000

83

Byggelånsrenter, overslagsbevilgning ...

339 000 000

86

Driftskreditter ...

1 800 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 ...

12 760 000

70

Behandlingsreiser til utlandet ...

135 308 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 ...

3 362 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter ...

80 588 000

21

Spesielle driftsutgifter ...

59 879 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv. ...

2 965 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede ...

111 844 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus ...

13 224 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning ...

131 006 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter ...

1 311 863 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

49 235 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger ...

87 149 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land ...

69 056 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter ...

221 733 000

70

Advokatutgifter ...

48 798 000

71

Særskilte tilskudd ...

21 294 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter ...

161 587 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

15 763 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter ...

178 849 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

150 966 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter ...

1 263 746 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

150 242 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ...

13 147 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter ...

323 656 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

31 601 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter ...

111 365 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...

13 466 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ...

4 735 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter ...

162 047 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter ...

40 258 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 ...

334 745 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres ...

9 273 000

61

Vertskommuner ...

932 308 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69 ...

3 264 567 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag ...

728 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning ...

2 625 071 000

67

Utviklingstiltak ...

75 269 000

68

Kompetanse og innovasjon ...

489 591 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres ...

806 835 000

71

Frivillig arbeid mv. ...

73 544 000

72

Landsbystiftelsen ...

85 843 000

73

Særlige omsorgsbehov ...

102 616 000

75

Andre kompetansetiltak ...

11 513 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 ...

278 724 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ...

252 120 000

60

Forebyggende helsetjenester ...

420 961 000

61

Fengselshelsetjeneste ...

188 963 000

63

Allmennlegetjenester ...

854 787 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21 ...

45 296 000

73

Seksuell helse, kan overføres ...

59 979 000

74

Stiftelsen Amathea ...

26 035 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 ...

186 749 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres ...

230 507 000

62

Rusarbeid, kan overføres ...

455 178 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres ...

174 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

486 245 000

73

Utviklingstiltak mv. ...

177 459 000

74

Kompetansesentre, kan overføres ...

308 912 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres ...

245 130 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ...

14 902 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21 ...

1 652 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ...

96 929 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 ...

309 349 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv. ...

129 067 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 ...

54 504 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21 ...

88 477 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 ...

106 344 000

61

Tilskudd til kommuner ...

160 416 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 ...

27 869 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp ...

2 300 050 000

71

Psykologhjelp ...

354 300 000

72

Tannbehandling ...

2 320 022 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt ...

1 317 674 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler ...

11 141 000 000

71

Legeerklæringer ...

8 988 000

72

Medisinsk forbruksmateriell ...

2 129 960 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak ...

7 856 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 ...

475 000 000

70

Allmennlegehjelp ...

5 410 825 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62 ...

1 223 300 000

72

Jordmorhjelp ...

72 040 000

73

Kiropraktorbehandling ...

201 964 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling ...

200 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land ...

10 008 000

71

Helsetjenester i utlandet mv. ...

199 980 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv. ...

224 980 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag ...

202 345 000

Totale utgifter ...

242 924 214 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter ...

81 941 000

3704

Norsk helsearkiv

2

Diverse inntekter ...

3 078 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg ...

145 011 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter ...

2 542 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån ...

284 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008 ...

621 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter ...

20 626 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land ...

66 970 000

4

Gebyrinntekter ...

49 815 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv. ...

40 024 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger ...

87 234 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter ...

6 954 000

50

Premie fra private ...

17 606 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private ...

2 392 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter ...

194 650 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter ...

31 601 000

4

Registreringsgebyr ...

78 904 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter ...

17 915 000

4

Gebyrinntekter ...

15 353 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter ...

1 641 000

Totale inntekter ...

1 769 257 000

Vedtak 402

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 2

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 2

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 2

kap. 710 post 22

kap. 3710 post 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 740 postene 1 og 21

kap. 3740 postene 2 og 4

kap. 740 post 1

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 3

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 6

kap. 741 post 1

kap. 3741 postene 2 og 50

kap. 742 post 1

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 1

kap. 3710 post 3

kap. 745 postene 1 og 21

kap. 3745 post 2

kap. 745 post 1

kap. 3740 post 4

kap. 746 postene 1 og 21

kap. 3746 post 2 og 4

kap. 746 post 1

kap. 5572 post 74

kap. 747 postene 1 og 21

kap. 3747 postene 2 og 4

kap. 748 post 1

kap. 3748 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 403

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580,0 mill. kroner

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

50,0 mill. kroner

Vedtak 404

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

5 913,8 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3 136,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

Vedtak 405

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021:

  • 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

  • 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Vedtak 406

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 307, 17. desember 2016 og nr. 506, 27. november 2018 oppheves.

Vedtak 407

Redegjørelse gitt av helse- og omsorgsministeren i Stortingets møte den 13. oktober 2020 om status for arbeidet med koronapandemien - vedlegges protokollen.