Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste - Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Prop. 183 S (2020-2021), Innst. 374 S (2020-2021)

Vedtak 903

Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjektet fv. 359 Kaste–Stoadalen i Vestfold og Telemark fylke. Vilkåra kjem fram av Prop. 183 S (2020–2021).

Vedtak 904

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmare reglar for finansieringsordninga.