Forvaltningsavdelingen

Avdelingen bistår Stortingets administrative ledelse i alle saker om arbeidsgiveransvar, personalfunksjoner, økonomi og generell administrasjon, og yter direkte service overfor stortingsrepresentantene når det gjelder lønn, godtgjørelser, reiser, boliger, pensjoner, forsikringer, arbeidsforhold og velferdsordninger.

Avdelingssjef: Randi Wisnes Haugen, tlf. 23 31 35 02

HR-seksjonen

Ansvar for personalfaglige og lønnspolitiske spørsmål for ansatte i Stortingets administrasjon. Lederstøtte innenfor arbeidsrett, rekruttering, lønns- og bemanningsplanlegging og endringsprosesser. Ansvar for utbetaling av lønn og godtgjørelser og forvaltning av systemet for tid- og fraværsregistrering. Ansvar for fagområdene HMS/IA, lederutvikling og kompetanseutvikling. HR-seksjonen har sekretærfunksjonene for tilsettingsrådet, arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsmøtene mellom ledelsen og fagforeningene i Stortinget.

Seksjonsleder: Anne Kristin Sandnes, tlf. 23 31 35 08 

postmottak.hr@stortinget.no

Seksjon for innkjøp, økonomi og styring

Seksjonen har ansvar for gjennomføring av innkjøp over kr 100.000 eks. mva. Sørger for at alle innkjøp følger lov- og forskrift om offentlige anskaffelser og at prosesser er sporbare og etterprøvbare. Bistår med å følge opp inngåtte avtaler slik at administrasjonen får riktige ytelser til riktig pris. Utvikler og holder à jour malverk.
 
Seksjonen har også ansvar for virksomhetsstyring og budsjett, økonomiforvaltning og regnskap, internkontroll og årsrapport. Kontakt med og koordinering av informasjon til og fra Finansdepartementet, Riksrevisjonen og DFØ. Forvalter tilskudd til partigruppene og har ansvar for å følge opp Stortingets eksterne kontrollorganer: Riksrevisjonen, Sivilombudet, Forsvarsombudet og EOS-utvalget.
 
Seksjonsleder: Bente Thori-Aamot, tlf. 23 31 35 12 
 
 
Seksjon for innkjøp og seksjon for økonomi og styring var tidligere to seksjoner. Av systemtekniske årsaker endres ikke organisasjonskartet.

Seksjon for representantordninger

Forvalter loven om stortingsgodtgjørelse med forskrifter og svarer på spørsmål om godtgjørelse, reisedekning, leiebil, barnehageplasser og pendlerboliger. Administrerer og foretar reiseoppgjør for representantene og de ansatte og har system og rutiner for å være oppdatert med hensyn til lov- og regelverk. Engelsk språktjeneste, medregnet opplæring, tekstredigering og oversetting.

Seksjonsleder: Roger Fretheim, tlf. 23 31 36 59

postmottak.representantordninger@stortinget.no


Sist oppdatert: 01.10.2021 07:09