Om dokumentserien

Dokumentserien er en samling med ulike publikasjoner med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget. Dokumentene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen, med unntak av skriftlige spørsmål.

 Dokumentserien inneholder blant annet:

 • Rapporter fra Riksrevisjonen
 • Årsmeldinger fra Stortingets kontrollorganer og Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentarikerforsamlinger
 • Grunnlovsforslag
 • Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse med svar
 • Representantforslag
 • Rapporter fra kommisjoner og utvalg opprettet av Stortinget 

Riksrevisjonens rapporter

Riksrevisjonen er Stortingets viktigste kontrollorgan. Riksrevisjonen legger hvert år frem en rekke dokumenter for Stortinget.

 • Dokument nr. 1 er en årlig rapport fra Riksrevisjonen om statens selskaper, statens regnskaper og fovaltningen av midler er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
 • Dokument nr. 2 er Riksrevisjonens årsrapport.
 • Dokument nr. 3 er en serie med enkeltrapporter der Riksrevisjonen etterprøver gjennomføringen av offentlige tiltak og virkninger av tiltakene.

Mer om dokumentene fra Riksrevisjonen på www.riksrevisjonen.no 

Årsmeldinger

På vårparten hvert år mottar Stortinget årsmeldinger fra disse kontrollorganene: Riksrevisjonen, Forsvarsombudet, Sivilombudet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Også Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentarikerforsamlinger oversender sine årsmeldinger til Stortinget. Årsmeldingene blir behandlet i en fagkomité som avgir en innstilling om årsmeldingen til Stortinget. 

Grunnlovsforslag

Stortingsrepresentantene kan foreslå endringer i Grunnloven. Grunnlovsforslagene inngår i dokumentserien (Dokument nr. 12). Grunnlovsforslagene fremmes i en valgperiode og behandles i den neste. Regler for endring av Grunnloven er beskrevet i Grunnloven § 112.

Skriftlige spørsmål

Representantenes skriftlige spørsmål til statsrådene med svar blir publisert som Dokument nr. 15. Behandlingen av skriftlige spørsmål er beskrevet i Stortingets forretningsorden § 70. 

Representantforslag

Representantenes forslag til Stortinget inngår også i dokumentserien (Dokument nr. 8).

Rapporter fra kommisjoner og utvalg

Stortinget kan på eget initiativ opprette utvalg eller kommisjoner. Kommisjonene blir opprettet i tilfeller der Stortinget ønsker en særskilt granskning. Eksempler på slike granskningskommisjoner fra de siste årene er:

 • Lund-kommisjonen (1994–1996) om de hemmelige tjenestene og påstander om ulovlig avlytting.
 • Smith-kommisjonen (1997–1998) om årsaker til bankkrisen.
 • Smith-kommisjonen (2000–2001) om ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen.
 • Mehamn-kommisjonen (2003–2005) om luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982.

I enkelte tilfeller oppretter også Stortinget utvalg for å utrede sider ved Stortingets arbeidsform eller lignende. I mai 2000 ble det for eksempel opprettet et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon.

Rapportene fra kommisjonene og utvalgene blir publisert i dokumentserien og behandles deretter vanligvis på samme måte som saker fra regjeringen. 


Sist oppdatert: 21.10.2021 14:42