Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1924-1945

Oversikt over møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen 1924-1945. Klikk på møtedatoen for å komme til referatet (PDF). Referatene ble avgradert samlet ved Innst. S. nr. 124 (1994-95) (PDF).

1924

4. juni 1924 kl. 11.30
Voldgiftstraktater med Tyskland og Uruguay - framlegg av utenriksministeren.

1926

18. juni 1926 kl. 13.00
Behandling av St.prp. nr. 27 om avtaler med Sverige, Danmark og Finland ang. fredelig avgjørelse av tvister - uttalelser fra stats- og utenriksminister Lykke.

3. juli 1926 kl. 10.00
Behandling av St.prp. nr. 27 om avtaler med Sverige, Danmark og Finland ang. fredelig avgjørelse av tvister - professor Skeie og dr Frede Castberg orienterte.

5. juli 1926 kl. 12.30
Behandling av St.prp. nr. 27 om avtaler med Sverige, Danmark og Finland ang. fredelig avgjørelse av tvister - professor Skeie og dr Frede Castberg orienterte.

6. juli 1926 kl. 12.50
Behandling av St.prp. nr. 27 om avtaler med Sverige, Danmark og Finland ang. fredelig avgjørelse av tvister - professor Skeie og dr Frede Castberg orienterte.

1928

7. mars 1928 kl. 11.00
Hvalfangsten i Antarktis; Bouvetøya - til stede representanter for hvalfangstnæringen, Handelsdepartementet og Utenriksdepartementet.

1934

16. april 1934 kl. 09.00
Norsk fiske på Vest-Grønland - til stede stats- og utenriksminister Mowinckel, utenriksråd Esmarch og fiskeridirektør Asserson. En deputasjon, bestående av skipper Severin Roald og skipper Davik, Ålesund, møtte i komiteen.

6. desember 1934 kl. 10.00
Utenrikspolitisk redegjørelse av stats- og utenriksminister Mowinckel om:
1) Sjøgrensen;
2) våpeneksporten;
3) forholdet i Norden;
4) ministermøtet i Stockholm;
5) oppnevnelsen av nabolandsnevnd;
6) Oslokonvensjonen;
7) Tyskland (clearingavtalen);
8) Japan;
9) forhandlinger med vinlandene (Italia, Spania, Portugal)
Til stede, i tillegg til stats- og utenriksministeren: statsrådene Mjelde, Meling, Sunde, Utheim og Jahn og fire embetsmenn fra Utenriksdepartementet.

7. desember 1934 kl. 10.00
Fortsettelse av møtet den 6.12.

1935

26. mars 1935 kl. 17.00
Forhandlingene med Frankrike ang. fornyelse og forlengelse av handelstraktaten - til stede, statsminister Nygaardsvold og statsrådene Koht, Madsen og Indrebø.

20. juni 1935 kl. 10.00
Okkupasjon i Antarktis - til stede utenriksminister Koht.

5. oktober 1935
Redegjørelse av utenriksministeren om:
1) Hannevigsaken;
2) sjøgrensen;
3) klippfisksituasjonen.

5. oktober 1935 kl. 17:30
Fortsettelse av forrige møte samme dag; redegjørelse av utenriksministeren om Folkeforbundet (sanksjonene).

6. oktober 1935 kl. 18.30
Fortsettelse av møtene den 5.10, om:
1) sjøterritoriet;
2) handelsavtalen med England;
3) kommuniké til pressen;
4) Islandsavtalen;
5) Finland.

24. oktober 1935 kl. 10.00
Redegjørelse av utenriksministeren om sanksjonsspørsmålet i Italia-Etiopia-konflikten.

25. oktober 1935 kl. 13.00
1) Fortsettelse av møtet den 24.10.
2) Redegjørelse av utenriksministeren om sanksjonsspørsmålet i Italia-Etiopia-konflikten. Brev fra Christoffer Hannevig til utenriks- og konstitusjonskomiteen ble referert. Sjøgrensesaken - orientering av utenriksministeren.

1936

21. januar 1936 kl. 10.00
Sjøgrensesaken - redegjørelse av utenriksminister Koht.

26. mai 1936
Folkeforbundet - redegjørelse av utenriksminister Koht om situasjonen og om konferansen av de tidligere nøytrale makter i Genève 9. og 10. mai.

18. juni 1936 kl. 10.00
Folkeforbundet - drøfting av det kommende møte i september.

16. desember 1936 kl. 10.00
Den utenrikspolitiske situasjon - redegjørelse av utenriksminister Koht (heri også forberedelse av visse sikringstiltak i Finnmark og om sjøforsvaret) om:
1) internasjonal avtale for reglene for ubåtkrig;
2) flåteavtalen med England;
3) hvalfangstforhandlingene;
4) Hannevig-saken;
5) Køpke-saken
- til stede statsminister Nygaardsvold og statsrådene Bergsvik, Monsen og Lie.

1937

14. april 1937 kl. 10.00
«Olav Trygvason»s tokt til de spanske farvann; kontraspionasje i Norge - til stede statsminister Nygaardsvold, utenriksminister Koht og statsrådene Lie og Monsen.

24. november 1937 kl. 10.00
Utenrikspolitiske forhold - redegjørelse av utenriksminister Koht om:
1) Amerika
     a) handelsforbindelsen,
     b) verdensutstillingen i New York 1939,
     c) Hannevigsaken;
2) Brysselkonferansen;
3) Spania
- til stede statsråd Lie.

25. november 1937 kl. 9.30
Fortsettelse av møtet den 24.11.
Utenrikspolitiske forhold - redegjørelse av utenriksminister Koht om Spania;
1) England (trålerspørsmålet og handelsforbindelsen);
2) Køpkesaken;
3) Tyskland.

1938

17. februar 1938 kl. 11.00
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og finans- og tollkomiteen forsterket med to medlemmer av landbrukskomiteen.
Behandling av St.prp. nr. 15 om nedsettelse av tollen på et kvantum ferskt nautkjøtt fra Finland, og St.prp. nr. 8 ang. tillegg til handelsavtalen med Finland - til stede statsminister Nygaardsvold, utenriksminister Koht og statsrådene Bergsvik, Lie og Ystgaard.

3. juni 1938 kl. 12.30
1) Norges anerkjennelse av Italias erobring av Etiopia
2) Det spanske og det tsjekkoslovakiske spørsmål – utenriksminister Kohts redegjørelse for rapportene fra sendemennene.

1939

11. januar 1939 kl. 18.00
Okkupasjoner i Antarktis - til stede statsminister Nygaardsvold og utenriksminister Koht.

2. mars 1939 kl. 10.00
Redegjørelse av utenriksminister Koht om:
1) utenriksministermøtet i Helsinki;
2) godkjennelse av general Francos regjering i Spania;
3) ettervirkningene av okkupasjonene i Antarktis;
4) forholdet til Tyskland.

4. mai 1939 kl. 10.00
Spørsmålet om ikke-angrepspakt med Tyskland - til stede utenriksminister Koht.

11. mai 1939 kl. 10.00
Redegjørelse av utenriksminister Koht om:
1) utenriksministermøtet i Stockholm;
2) nøytralitetspolitikken i Norden;
3) spørsmålet om ikke-angrepspakter med Tyskland, Sovjet-Samveldet og Vestmaktene
- til stede statsminister Nygaardsvold.

8. september 1939 kl. 17.30
Redegjørelse fra regjeringen om Norges eksportforhold. Note fra England om Norges inn- og utførsel - til stede statsminister Nygaardsvold og utenriksminister Koht.

25. oktober 1939 kl. 11.00
1) Forholdet mellom Finland og Sovjet-Samveldet;
2) statssjefmøtet i Stockholm 18. og 19. oktober;
3) forhandlingene med England om tonnasje;
4) redegjørelse om nøytralitetsvernet;
5) redegjørelse om landets forsyninger;
6) om spionfaren,
- til stede statsminister Nygaardsvold, utenriksminister Koht og statsrådene Lie, Monsen og Wold.

22. november 1939 kl. 10.00
Redegjørelse om:
1) det belgisk-hollandske tiltak til fredsforhandlinger;
2) det finsk-russiske spørsmål;
3) handelpolitiske forhandlinger med England;
4) Rederforbundets tonnasjeavtale;
5) nøytralitetsspørsmålet;
6) «City of Flint»-affæren;
7) tysk handelsdelegasjon;
8) det forestående møte i Folkeforbundet;
9) kaffe- og sukkerinnkjøpene
- til stede statsminister Nygaardsvold, utenriksminister Koht og statsrådene Lie, Monsen og Torp.

9. desember 1939 kl. 10.00
Redegjørelse om:
1) Sovjet-Samveldets angrep på Finland;
2) Folkeforbundets behandling av spørsmålet Sovjet-Samveldet - Finland;
3) instruksen for de norske delegerte ved Folkeforbundets møte;
4) Sovjet-Samveldets eksklusjon fra Folkeforbundet;
5) frivillige til Finland;
6) telegram fra legasjonen i Berlin;
7) nøytralitetsvernet i Finnmark;
8) fredsaksjon;
9) forslag fra Johan Ludwig Mowinckel;
10) minister Urbye til Berlin
- til stede statsminister Nygaardsvold og utenriksminister Koht og medlemmer av Presidentskapet Valen, Moan og Moseid.

9. desember 1939 kl. 17.00
Fortsettelse av formiddagsmøtet.
1) Johan Ludwig Mowinckels forslag;
2) spørsmålet om innkalling av Stortinget;
3) styrking av vår militære stilling i Nord-Norge;
4) forsvarsministerstillingen;
5) kommuniké.

14. desember 1939 kl. 17.00
1) Instruks for den norske delegasjon ved Folkeforbundets møte;
2) Sovjet-Samveldets eksklusjon fra Folkeforbundet;
3) Finlandsspørsmålet;
4) telegram fra den norske legasjon i Berlin om norsk landavståelse;
5) handelspolitikken;
6) torpederinger innenfor den norske territorialgrensen;
7) president Moseid om innkalling av Stortinget;
8) forsvarsforanstaltninger i Nord-Norge
- til stede statsminister Nygaardsvold og utenriksminister Koht.

22. desember 1939 kl. 17.00
1) Redegjørelse av C J Hambro om Folkeforbundets møte i Genève.
2) Redegjørelse av statsministeren om:
     a) en henvendelse fra Finland om materiell hjelp;
     b) norsk agitasjon i Amerika om hjelp til Finland;
     c) nøytraliteten;
     d) England ønsker at Norge ikke skal selge forskjellige varer til Tyskland;
     e) våpenfabrikasjon;
     f) russisk-finske forhandlinger
- til stede statsminister Nygaardsvold, utenriksminister Koht og statsrådene Wold, Ljungberg, Støstad, Hindahl, Lie, Hjelmtveit, Torp og Ystgaard. Dessuten Norges sendemann i Berlin, Urbye, utenriksråd Bull, ekspedisjonssjefene Smith og Tostrup og byråsjef Andersen.

1945

26. juni 1945 kl. 10.00
Redegjørelse av utenriksminister Lie om:
1) drøftelsene i Moskva høsten 1944 ang. Svalbard og Bjørnøya;
2) Grønlandsspørsmålet;
3) forholdet Norge - Japan;
4) krigsmateriell til de norske okkupasjonstropper i Tyskland
- til stede statsminister Gerhardsen og utenriksminister Lie.

5. juli 1945 kl. 13.30
1) Redegjørelse av utenriksminister Lie om godkjennelse av den polske regjering og om forsyningssituasjonen.
2) Behandling av St.prp. nr. 1 om krigstilstand mellom Norge og Japan.

24. juli 1945 kl. 17.00
Redegjørelse av utenriksminister Lie om:
1) Grønlandsavtalen;
2) arkivsaken med Danmark;
3) den sovjetiske utbygging av Skoltefoss i Pasvikelven;
4) grensereguleringen Norge - Sovjet-Samveldet - Finland;
5) Svalbard;
6) UNRRAS' interesse for kjøp av tørrfisk, saltfisk og sild;
7) forhandlinger med Polen om kulleveranser m.v.;
8) handelsavtaler med forskjellige land;
9) opprettelse av et handelspolitisk kontor i Utenriksdepartementet;
10) forhandlinger om betalingsavtale med England;
11) norske erstatningskrav mot Tyskland;
12) tysk krigsmateriell i Norge;
13) norsk deltakelse i okkupasjonen av Tyskland;
14) Utenriksdepartementets budsjett;
15) evakueringen av tyske krigsfanger, tyske okkupasjonstropper og allierte tropper.

27. september 1945 kl. 10.40
Redegjørelse av utenriksminister Lie om Svalbardspørsmålet og om russernes tilbaketrekning fra Finnmark.

28. september 1945 kl. 13.50
Redegjørelse av utenriksminister Lie om:
1) grensereguleringen Norge - Sovjet-Samveldet - Finland;
2) den sovjetiske utbygging av Skoltefoss i Pasvikelven;
3) Forente Nasjoners forberedende generalforsamling i London;
4) Bretton Woods-avtalen.

29. oktober 1945  kl. 12.00
1) Behandling av St.prp. nr. 5 om Norges tiltredelse av de Forente Nasjoners pakt.
2) Ang. behandling av dokumenter kommet til komiteen om USAs krav om baser på Island og om Norges erstatningskrav på Tyskland.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lie om:
     a) den norsk-russiske fellesgrensen og om utbyggingen av Skoltefoss i Pasvikelven;
     b) norsk handelspolitikk.


Sist oppdatert: 27.06.2017 14:28