Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger

Vedtatt av Stortingets presidentskap 14. desember 2017, endret 11. desember 2021.

1. Vilkår for tildeling

Stortingsrepresentanter som under sin funksjonstid har behov for bolig i Oslo for å kunne ivareta vervet som representant, kan søke om pendlerbolig stilt til rådighet av Stortinget.

Behovet for pendlerbolig skal begrunnes og dokumenteres.

Stortingsrepresentanter som er folkeregistrert, faktisk bosatt eller selv disponerer bolig innenfor 40 km i kjørelengde fra Stortinget har ikke rett til pendlerbolig. Med «disponere bolig» menes her at representanten gjennom et eie- eller leieforhold står fritt til å bruke hele eller deler av en bolig på daglig basis.

En representant anses likevel ikke å disponere en enhet som vedkommende eier innenfor 40 km kjørelengde fra Stortinget dersom denne i sin helhet er leid ut. Leieforholdet må være etablert på det tidspunktet det søkes om pendlerbolig.

2. Fremsettelse av søknad

Søknad om pendlerbolig sendes Stortingets administrasjon, som i medhold av delegert myndighet fra Stortingets presidentskap treffer avgjørelse om tildeling i tråd med disse retningslinjene.

Avslag på tildeling kan ikke påklages, men er ikke til hinder for at ny søknad kan fremsettes ved endrede forhold eller behov.

3. Avtale om tildeling

Den som blir tildelt pendlerbolig må underskrive på «Avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter» som gjelder hele funksjonstiden.

Manglende overholdelse av avtalen kan medføre at tildelingen av pendlerbolig trekkes tilbake.

Administrasjonen sender i tillegg årlig ut et rapporteringsskjema som den enkelte må sende inn. I rapporteringsskjemaet skal den enkelte bekrefte at vedkommende selv bor i pendlerboligen, hvem som for øvrig bo der og andre opplysninger som tidligere er gitt.

4. Opplysningsplikt om endrede forhold

Representanten skal av eget tiltak umiddelbart informere Stortingets administrasjon om forhold som kan medføre at vilkårene for tildeling ikke lenger er oppfylt. Dette gjelder f.eks. endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller innenfor 40 km kjørelengde fra Stortinget.

Den som disponerer pendlerbolig er også pliktig til å informere Stortingets administrasjon om forhold som kan ha betydning for den skattemessige behandlingen av pendlerboligen. Den enkelte er også selv ansvarlig for å innrapportere relevante skattemessige forhold til skattemyndighetene, jf. også punkt 7 nedenfor. 

5. Leilighetstyper

Stortinget har to kategorier pendlerboliger:

 • Familieleiligheter
 • Ordinære leiligheter

Familieleiligheter

Ved tildeling av familieleiligheter blir følgende tillagt vekt i prioritert rekkefølge:

 • Antall husstandsmedlemmer som skal bo fast i leiligheten
 • Barnas alder
 • Behov for offentlig tilbud som skole, nærhet til barnehager, m.m.
 • Andre særhensyn

Som husstandsmedlemmer regnes ektefelle/samboer og barn under 20 år som har sin faste bopel sammen med familien.

Ordinære leiligheter

Ved tildeling av ordinære leiligheter blir følgende tillagt vekt i prioritert rekkefølge:

 • Dokumenterte helsemessige behov
 • Familiesituasjonen, herunder om familie/samboer bor fast i pendlerboligen
 • Reisetid mellom Stortinget og hjemsted, herunder transportmuligheter på strekningen med offentlig kommunikasjon
 • Ansiennitet som stortingsrepresentant
 • Målsetting om færrest mulig flyttinger
 • Andre særhensyn

Ansiennitet som stortingsrepresentant skal kun vektlegges der representanter ellers vurderes likt.

6. Fra stortingsrepresentant til statsråd

Stortingsrepresentant som utnevnes til statsråd plikter innen tre måneder etter byttet å flytte ut av pendlerleilighet stilt til rådighet av Stortinget.

7. Skattemessig håndtering

Stortingets administrasjon ivaretar arbeidsgiverfunksjonen for stortingsrepresentanter og har ansvar for å innrapportere og innberette til skattemyndighetene enkelte skattemessige forhold som knytter seg til ytelser og fordeler ved vervet. Hvorvidt en tildelt pendlerbolig utgjør en skattepliktig fordel for representanten, vil avhenge av de til enhver tid gjeldende skattereglene for pendlere. Den enkelte representant har selv ansvaret for å være kjent med og overholde sin personlige skatteplikt. Spørsmål om personlige skatteforhold må rettes til Skatteetaten.

8. Fravikelse av retningslinjene

Presidentskapet kan gjøre unntak fra retningslinjene i særlige tilfeller.

Sist oppdatert: 16.12.2021 13:07
: