Presidentskapets ansvar og oppgaver

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid i overensstemmelse med Grunnlovens forutsetninger og Stortingets forretningsorden.

Vis som temaark

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene. Presidentskapet består av seks personer: Stortingets president og første til og med femte visepresident. Stortingets direktør er sekretær for presidentskapet.

Se oversikt over presidentskapets medlemmer, kontaktinformasjon, saker til behandling, m.m.

Stortingets presidentskap ledes av stortingspresidenten. Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

Stortingets president leder Stortingets møter. Stortingspresidenten kan overlate møteledelsen til en visepresident eller en settepresident som Stortinget har valgt for en kortere tid. Visepresident og settepresident har som møteleder den samme myndighet som stortingspresidenten.

Noen av de viktigste oppgavene til presidentskapet er:

  • å påse at konstitusjonelle regler overholdes
  • å planlegge og styre arbeidet i Stortinget
  • å representere Stortinget i offisielle sammenhenger

Les om presidentskapets ansvar og oppgaver i Stortingets forretningsorden §§ 6–9.

Konstitusjonelle regler

Presidentskapet skal, på Stortingets vegne, påse at konstitusjonelle regler følges, også under komitébehandlingen, og at alle saker får en slik behandling som Grunnloven og andre konstitusjonelle regler foreskriver. Presidentskapet har et særlig ansvar for å påse at de konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling blir fulgt.

Presidentskapet har ingen avgjørende myndighet ut over de fullmakter som er gitt av Stortinget gjennom bestemmelsene i forretningsordenen eller ved spesielle vedtak for det enkelte tilfelle. Presidentskapet har imidlertid en betydelig innflytelse på de formelle og administrative sider ved Stortingets arbeid.

Behandlingen av politiske saker

I nyere tid har Stortinget ved mange anledninger understreket presidentskapets funksjoner som et styre for Stortinget, uten rett til å ta politiske avgjørelser. I de tilfeller politiske saker eller saker som kan bli politisk kontroversielle kommer opp, er det tradisjon for at stortingspresidenten foreslår å legge saken frem for lederne av de forskjellige partiers grupper. Slike gruppeledermøter blir normalt holdt på stortingspresidentens initiativ. Etter drøftelsene med gruppelederne fatter presidentskapet beslutning i sakene.

Arbeidsordningen

Presidentskapets hovedoppgave er å planlegge og styre arbeidet i Stortinget. Presidentskapet skal sørge for at saksbehandlingen i Stortinget følger en hensiktsmessig tidsplan. Oppgavene er først og fremst av administrativ karakter, og særlig rettet mot Stortingets arbeidsordning og møtevirksomhet.

Representasjon og besøk

Presidentskapet tar seg vanligvis også av parlamentarikerdelegasjoner fra utlandet, og medlemmer av presidentskapet leder ofte norske delegasjoner som reiser på offisielt besøk til andre land. Presidentskapet har også representasjonsoppgaver på Stortingets vegne.


Sist oppdatert: 01.10.2009 00:01