Retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter

Representanter får dekket utgifter til tjenestereise etter statens reiseregulativer.

Innledende bestemmelser

§ 1 Virkeområde og omfang

Retningslinjene er gitt med hjemmel i stortingsgodtgjørelsesloven § 8 fjerde ledd. Statens alminnelige reiseregulativer utfyller bestemmelsene i loven og retningslinjene.

§ 2 Krav til reiseregning og dokumentasjon

Det skal leveres reiseregninger for alle reiser, også der reisekostnadene er dekket direkte av Stortinget. Den enkelte representant bekrefter med sin signatur at reisen er av en slik art at den gir rett til utgiftsdekning etter bestemmelser i lov og retningslinjer.

Reiser skal dokumenteres så langt det lar seg gjøre. Der dokumentasjon ikke kan fremskaffes redegjøres det for årsak til dette i reiseregningen.

Beskrivelse av reisens formål, tid og sted samt dokumentasjon som skal følge reiseregningen må legges ved før den sendes til behandling og utbetaling. Billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon trenger ingen dokumentasjon.

Dersom det er foretatt privat reise i kombinasjon med tjenestereise, skal det redegjøres for dette i reiseregningen.

§ 3 Reisebestilling

Individuelle reiser skal fortrinnsvis bestilles gjennom Stortingets reisekontor eller gjennom Stortingets bookingsystemer.

Gruppe-, komité- og delegasjonsreiser skal bestilles gjennom Stortingets reisekontor.

Reisebestilling gjennom Stortingets reisekontor eller gjennom Stortingets bookingsystemer, og rabatter som følge av Stortingets avtaler, kan kun benyttes til reiser som skal dekkes av Stortinget.

Reisetyper

§ 4 Tjenestereise

Utgangspunkt for tjenestereise er Stortinget, pendlerbolig/privat bolig i Oslo eller hjemsted. Reisen avsluttes på Stortinget, pendlerbolig/privat bolig i Oslo eller på hjemstedet. Også reiser med andre start- og endepunkt kan dekkes av Stortinget, så lenge reisen oppfyller vilkårene for tjenestereiser og utgiftene ikke overstiger det reisen normalt koster med utgangspunkt i hjem- eller arbeidssted. For øvrig må kravet kunne dekkes uten skattetrekk etter skattelovens regler.

Representanter som er innom Stortinget eller pendlerbolig/privat bolig i Oslo på vei til eller fra tjenestereise, kan bruke hjemstedsadressen som reisens start-/endepunkt. Forutsetningen er at oppholdet er kort og at representanten ikke utfører alminnelig arbeid. Formålet med oppholdet må ha direkte tilknytning til den påfølgende tjenestereisen i form av f. eks. å hente materiell eller personer.

Representanter som reiser som del av en gruppe, må ha godkjenning fra delegasjonsleder for å fravike felles reiseopplegg.

Representanter som har private ærend i forbindelse med en tjenestereise må selv bære risikoen og dekke alle merkostnader som følge av dette. Dersom reisen fordyres som følge av dette, vil dekning begrenses oppad til det reisen ville kostet uten private ærend. Dette gjelder også dersom private ærend blir fordyret som følge av endringer i tjenestereisen. Når utreise/innreise forskyves, trekkes de private timene ut før beregning av diettgodtgjørelse.

Representanter som har med seg private gjester på tjenestereiser får dekket utgifter som om de reiste alene. Slike utgifter vil være kostnader til transport etter prinsippet om kostnadseffektivitet og kostnader til overnatting i henhold til avtalepriser eller som andre deltakere i samme gruppe.

Dekning av reiseutgifter i forbindelse med arrangementer i regi av egen partiorganisasjon, som for eksempel landsmøter, begrenses til utgifter til reise, overnatting og kost i henhold til statens reiseregulativer. Kostnader utover dette dekkes ikke.

Reiseutgifter i forbindelse med rent sosiale arrangementer i regi av komiteene eller partigruppene dekkes ikke.

Stortinget dekker ikke reisekostnader til representanters deltakelse i styrer, råd og utvalg, med mindre det dreier seg om verv med tilknytning til vervet som stortingsrepresentant. Slike reiser betraktes som tjenestereiser og utløser ingen skatteplikt.

§ 5 Daglige arbeidsreiser

Daglige arbeidsreiser mellom Stortinget og bosted dekkes som utgangspunkt av representantene selv. I følgende tilfeller vil slike reiser likevel kunne dekkes:

 1. Arbeidsreiser i sammenheng med tjenestereise, jf. § 4 andre ledd.
 2. Ved møter i Stortinget eller komiteene som varer lenger enn til kl. 22.00, kan det dekkes nødvendige utgifter til hjemreise med drosje. Representanter som har tjenestebolig/privat bolig i Oslo får dekket reisen dit.
 3. Når reisen skyldes ekstraordinære forhold i arbeidet. Nærmere regler om dette er gitt i Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-15-6 ellevte ledd. 

Det vises til enhver tid gjeldende regler i skatteregelverket for reiser mellom hjem og arbeidssted.

§ 6 Pendlerreiser (besøksreiser til hjemmet)

Pendlere får dekket reiseutgifter etter stortingsgodtgjørelsesloven § 10 tredje ledd. Hvis antallet reiser per uke overstiger det representanten har krav på etter loven, er reisen å anse som en privat reise, med mindre de er gjennomført i tjenestesammenheng og dekkes som tjenestereise.

Det er kun reelle utgifter som dekkes ved hjemreise, ikke kosttillegg.

§ 7 Deltakelse i bisettelser og begravelser

Representantenes deltakelse ved begravelser eller bisettelser behandles som tjenestereiser. Representantene må selv vurdere om deltakelse er relevant for vervet som stortingsrepresentant og ved underskrift på reiseregningen bekreftes dette.

§ 8 Besøksreiser for familie

Besøksreiser dekkes etter reglene i stortingsgodtgjørelsesloven § 12. Utgiftene dekkes på følgende måte:

 1. Reiseregningen må påføres navnet til de som har deltatt på reisen og det må tydelig fremgå at reisen er en besøksreise.
 2. Utgifter til drosje dekkes ikke, med mindre dette er det rimeligste transportalternativet.
 3. Egen bil kan benyttes når dette ikke medfører større utgifter enn ved bruk av offentlige kommunikasjonsmidler. Bruk av egen bil dekkes etter samme sats som pendlerreiser, uten tillegg for eventuelle passasjerer.
 4. Utgifter til kost og overnatting dekkes ikke.

Utgiftsdekningen er å anse som en skattepliktig fordel etter skattelovens regler.

Reiseutgifter

§ 9 Bruk av egen bil, leiebil, taxi mv.

Egen bil, leiebil, taxi mv. kan benyttes når det ut fra en vurdering av kostnadseffektivitet og tidsbruk fremstår mest hensiktsmessig. Taxi og leiebil mv. kan benyttes i de tilfellene det ikke lar seg gjøre å benytte kollektivtransport eller i de tilfellene reisen blir vesentlig mer effektiv ved bruk av taxi eller leiebil. Taxi til og fra flyplass dekkes normalt ikke.

Ved bruk av leiebil, taxi mv. skal det redegjøres på reiseregningen hvorfor kollektivtransport ikke ble benyttet. Videre skal det fremgå av påskrift på taxiregningen eller i vedlegg til denne, avreise- og ankomstadresse, tidspunkt for reisen samt de forhold som gjør at reisen anses som en tjenestereise.

Ved bruk av egen bil i stedet for fly på utenlandsreise vil grunnlaget for utgiftsdekning være den pris som er betalt for andre i gruppen, alternativt billigste flybillett med endringsmulighet. Bilgodtgjørelsen skal ikke overstige statens satser for bruk av egen bil i utlandet. Kostgodtgjørelse beregnes som om reisen hadde vært foretatt med fly.

§ 10 Flyreiser

På ruter innen Europa benyttes økonomi flexbilletter. På reiser til utlandet som omfatter flere strekninger og som overstiger samlet reisetid 5 timer gis det mulighet for å benytte businessklasse.

Bonuspoeng opparbeidet i forbindelse med tjeneste-/pendlerreiser skal kun benyttes av stortingsrepresentanter i tjeneste-/pendlersammenheng. 

§ 11 Kostgodtgjørelse

Det gis kostgodtgjørelse etter statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands. Det gis ikke kostgodtgjørelse på pendlerreiser.

§ 12 Kompensasjonstillegg

Representanter tilstås kompensasjonstillegg for reisedøgn i utlandet tilsvarende til enhver tid gjeldende regler i statens reiseregulativ utenfor Norge.

§ 13 Andre utgifter

Parkering på flyplass, jernbanestasjon mv. relatert til reisen dekkes mot kvittering. Dersom det skal benyttes parkering på flyplass, så må det gjøres en vurdering av pris og hensiktsmessig tilgjengelighet for hvilket parkeringsalternativ som skal benyttes.

Utgifter til tips/driks på reiser innenlands refunderes ikke og skal derfor trekkes ut før reiseregningen føres. På reiser utenlands refunderes utgifter til tips/driks innenfor hva som er naturlig å gi på stedet.

Utgifter til oppbevaring av bagasje og mindre utlegg til bærere, pikkoloer og lignende krever ingen legitimasjon.

Utgifter til rens og vask kan dekkes ved tilgrising av tøy som det er nødvendig å få renset/vasket av hensyn til fortsatt bruk under tjenestereisen.

§ 14 Godkjenning og kostnader på utenlandsreiser

Utenlandsreiser skal være forhåndsgodkjent og kostnadene belastes som følger:

 1. Komitereiser skal belastes komiteens budsjett. Komitéreiser skal godkjennes av presidentskapet eller av stortingspresidenten. Reisene skal normalt ikke overstige 10 dager.
 2. Delegasjonsreiser skal belastes delegasjonens budsjett. Reiser i forbindelse med de faste parlamentarikerdelegasjoners virksomhet skal være forhåndsgodkjent av delegasjonsleder.
 3. Individuelle reiser innvilget av presidentskapet skal belastes den budsjettpost som er angitt i presidentskapets vedtak.
 4. Reiser dekket av andre enn Stortinget tillates i utgangspunktet ikke. Eventuell tillatelse fra presidentskapet angir budsjettpost som helt eller delvis skal belastes. Se også bestemmelse om dekning av utgifter ved innbydelse.

Ved reiser med en tidsforskjell på mer enn seks timer kan det dekkes utgifter og diett inntil ett døgn ekstra i forkant av tjenesteoppdraget.

§ 15 Utgifter ved representasjon

Presidentskapet skal forhåndsgodkjenne om et arrangement er å regne som representasjon og at utgifter skal dekkes av Stortinget. Representasjon er først og fremst knyttet til arbeidet i presidentskapet, men også i noen grad i komiteene og de internasjonale delegasjonene. Representasjon er en del av virksomheten for blant annet å sikre det nødvendige kontaktnettet utad. Deltakelse på ulike arrangementer og tilstelninger vil normalt inngå som en del av arbeidet som politiker.

Utgifter til representasjon dekkes etter de regler som gjelder for representasjon i staten. Ved representasjon dekkes utgifter til reise og overnatting.

Ved besøk på stats- og presidentskapsnivå gjelder de regler som er utarbeidet av regjeringens representasjonsutvalg, jf. Statens personalhåndbok, men Stortingets presidentskap utøver myndigheten som er tillagt regjeringens representasjonsutvalg. Tilsvarende gjelder også ved særskilte anledninger der stortingspresidenten er vert. Dersom det stilles spesielle krav til antrekk ved representasjonsoppdrag, kan dokumenterte kostnader til leie av passende antrekk dekkes.

§ 16 Ledsager på tjenestereise

Stortingsgodtgjørelsesloven § 9 femte ledd regulerer i hvilke tilfeller reiseutgifter til ledsager kan dekkes. Bestemmelsen vil først og fremst være aktuell for å dekke reiseutgifter for ledsagere til presidentskapets medlemmer og parlamentariske ledere.

I følgende tilfeller vil ledsagers deltakelse anses nødvendig og reiseutgifter dekkes:

 1. Representanten har fått invitasjon, med ledsager, til å besøke en annen stat, delta på et møte i internasjonal regi eller delta på et arrangement utenlands av større betydning
 2. Stortinget eller en av Stortingets organer er vert for en gjest som er invitert med ledsager.
 3. Representanten har fått invitasjon, med ledsager, til å delta i et arrangement innenlands av større betydning, eksempelvis middag med konge eller regjering og nobelmiddag.

Det er kun faktiske utgifter som dekkes. Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for ledsager.

Annen utgiftsdekning

§ 17 Dekning av utgifter til flytting

Utgifter til flytting etter stortingsgodtgjørelsesloven § 11 dekkes på følgende vilkår:

 1. Som hovedregel skal det flyttebyrå Stortinget har avtale med benyttes. Dersom flyttebyrået ikke har kapasitet eller har områdebegrensninger, kan annet flyttebyrå benyttes.
 2. Egen bil kan benyttes i stedet for flyttebyrå dersom det er nødvendig for å få fraktet flyttegodset. Kjøregodtgjørelse tilsvarende statens satser for innenlands reiser dekkes for én reise fra hjemsted til Oslo og én reise fra Oslo til hjemsted.
 3. Omfatter ikke innhentet flyttetilbud utgifter til pakking, dekkes utgifter til egen pakking etter statens særavtale for flyttegodtgjørelse. Dette gjelder også ved bruk av egen bil.

Vararepresentanter som møter fast for stortingsrepresentanter som er i regjering, får dekket flytteutgifter etter reglene ovenfor. Vararepresentanter som møter under syke- eller foreldrepermisjoner og er tildelt pendlerbolig, får dekket utgifter til bruk av egen bil etter kilometersats for én reise fra hjemsted til Oslo og én reise fra Oslo til hjemsted. Statens særavtale om flyttegodtgjørelse utfyller disse reglene så langt det passer.

Stortingets administrasjon kan treffe avgjørelse i saker etter denne bestemmelsen.

Kredittkort

§ 18 Årsavgift

Det dekkes årsavgift for kredittkort som er omfattes av avtale med Stortinget. Differanse mellom årsavgift på ordinære kort og gull-/platinakort dekkes ikke. Årsavgift for debetkort dekkes ikke.

§ 19 Gebyr (valuta)

Gebyr ved bruk av kredittkort dekkes mot dokumentasjon for tjenesterelevant veksling eller betaling.


Sist oppdatert: 08.03.2022 13:20