Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (61 - 80 av 620)

 • Spørjetimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Forsvarsdepartementet i et brev til organisasjonen «Bevar Andøya Flystasjon» la opp til å offentliggjøre informasjon om anbefalt løsning så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og hva som er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptvalgutredningen
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Svart på: 10.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor grensen går i Forsvaret mellom hva som skal leies inn, og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse, med henvisning til en tabbe begått av en innleid konsulent under NATO-øvelsen i Stavanger, der Tyrkia, vår NATO-allierte, ble framstilt som en NATO-fiende under en øvelse
 • Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt Stortinget fikk et forslag basert på feilaktig informasjonsgrunnlag da saken om nedleggelse av heimevernsbasen Setnesmoen ble lagt fram i juni 2016, med henvisning til at regjeringen i landmaktproposisjonen i oktober 2017 foreslo å opprettholde Setnesmoen
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Svart på: 29.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan gje døme på eit NATO-land som han meiner har eit like sterkt forsvar som Noreg har som ambisjon å ha, og som ikkje har dedikerte helikopter til sin hærstyrke
 • Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Svart på: 29.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om begrunnelsen for å samle Luftforsvarets skoleaktivitet ved Værnes, og hvorvidt Værnes fremdeles har betydelig ledig kapasitet og et investeringsbehov på 270 millioner kroner
 • Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Svart på: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva som har blitt gjort siden november 2016 for å videreutvikle Kystjegerkommandoen utenfor Harstad
 • Spørjetimespørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.10.2017

  Svart på: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden akter å skjære igjennom og restaurere Mannskapsmessen ved Fredriksvern i Stavern for å sikre framtidig bruk
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Svart på: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan klargjere om regjeringa i Prop. 2 S (2017-2018) foreslår 200 nye stillingar i Hæren, og kor i proposisjonen dette står
 • Munnleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Svart på: 10.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringens anbefalte nedlegging av Andøya flystasjon, og om statsråden kan klargjøre investeringsbehovet for samling av aktiviteten på Evenes
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Svart på: 10.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om at det er dokumentert av Riksrevisjonen at samarbeid mellom politiet og Forsvaret ikke fungerte godt nok, og hvor det ble av forsvarsministerens løfter om åpenhet, med henvisning til beslutning om å hemmeligholde sammendraget av rapporten om objektsikring
 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.03.2017

  Svart på: 26.04.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringen er redd for at deres nedprioritering av landmakta vil bli et så kontroversielt tema i valgkampen at den fortsatt holder de fagmilitære vurderingene hemmelig til etter valget
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.03.2017

  Svart på: 29.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringa i lys av Riksrevisjonen sin kritikk vil syte for at Heimevernet får tilstrekkelege ressursar til å løyse sitt militære samfunnsoppdrag for folk og verne våre sårbare samfunnsverdiar
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Svart på: 22.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan vi skal klare å opprettholde kvaliteten i opplæringen av offiserer ved Sjøkrigsskolen med kutt på over 500 mill. kroner, 265 færre årsverk, og når utdanningen reduseres med ett år
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Svart på: 22.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om statsråden kan stadfeste berekningane frå Avinor, som har utgreidd kostnadane ved bygginga av ein ny flyplass i Bodø, og korleis det er mogleg for Forsvarsdepartementet å hevde at ei forlenging av tverrvindbana med 1 000 meter på Andøya vil koste nær 3 mrd. kroner
 • Spørjetimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.01.2017

  Svart på: 22.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om strenge krav til dokumentasjon for å få Krigsmedaljen, og hvorfor ikke det å gi sitt liv i kampen for landets frihet er en god nok dokumentasjon på en innsats som burde vurderes som langt over det en kan forvente
 • Spørjetimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Når Rygge sivile lufthavn legges ned 1. november, må Luftforsvaret ta tilbake ansvaret for brann og redning slik at den luftoperative virksomheten kan ivaretas. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått 40 millioner kroner til dette. Da Rygge sivile lufthavn overtok dette ansvaret, så skjedde det i form av virksomhetsoverdragelse. Hvorfor legger ikke departementet opp til en tilsvarende virksomhetsoverdragelse når oppdraget nå må tilbake til Luftforsvaret?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.10.2016

  Svart på: 12.10.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om omdanningen av Aeronautical Information Management, AIM Norway, og hvorvidt statsråden kan bekrefte at ansattes rettigheter og pensjonsordninger videreføres i tråd med stortingsflertallets merknad
 • Munnleg spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 11.05.2016

  Svart på: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om forsvarsministeren vil føreslå og ta initiativ til ei brei og ekstern evaluering av det norske militære Libya-bidraget
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 11.05.2016

  Svart på: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva forsvarsministeren har gjort for å leve opp til lovnaden om en massiv økning i vår landmilitære evne
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.04.2016

  Svart på: 27.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om å sørge for økte rammer slik at adkomsten til Haakonsvern ivaretar Forsvarets sikkerhetskrav og får en funksjonell løsning tilpasset planene for Sjøforsvaret og Nordens største marinebase