Innhald

19. Sammenligningstabell

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

H, FrP, V, KrF

A

Sp

SV

MDG

R

Inntekter rammeområde 21 (i tusen kroner)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

74 700 000

+182 000

+5 273 000

+5 257 000

+8 818 000

+4 520 000

+26 933 000

71

Gjeninnføre skattefritak på sluttvederlag

-5 220

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

105 600 000

+10 000

-74 000

+1 414 000

+1 181 000

+1 323 000

-42 160

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

83 600 000

+506 000

+550 000

+185 000

-190 000

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

2 050 000

-1 720 000

71

Skatt på overskudd

1 435 000

+44 000

+3 280 000

-120 000

72

Finansskatt på handel med aksjer og obligasjoner

+2 640 000

5506

Miljøavgift på deponi av gruveavfall

75

Miljøavgift på deponi av gruveavfall

+500 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

52 800 000

+2 650 000

72

Særskatt på oljeinntekter

103 300 000

+4 080 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksom–het på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5 600 000

+5 000 000

+101 000

71

Avgift på produsert vann

+1 035 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 000 000

+15 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

310 000 000

+1 715 000

+1 244 000

-530 000

+7 155 000

-580 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

14 200 000

+140 000

+380 000

+600 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

6 600 000

+410 000

+95 000

+1 130 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

14 600 000

+41 000

+1 924 000

+4 450 000

+5 660 000

+500 000

72

Trafikkforsikrings–avgift

9 400 000

-100 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000

-120 000

+200 000

+3 034 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 900 000

-815 000

+1 150 000

+5 510 000

73

Overføring til CO2 fond for næringslivet

-1 710 000

74

Klimabelønning - tilbakebetaling av avgift per capita

-6 800 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

11 000 000

+10 000

+10 000

-497 000

+490 000

+979 000

+28 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 850 000

+335 000

+1 950 000

71

Avgift på smøreolje mv.

120 000

+12 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

8 700 000

+430 000

-718 000

+3 367 000

+1 278 000

+1 400 000

71

Svovelavgift

6 000

+480

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

370 000

+28 000

+70 000

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

54 000

+7 000

5552

Avgift på lakselus i oppdrettsnæringen

70

Avgift på lakselus i oppdrettsnæringen

+900 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 500 000

+900 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

3 050 000

-945 000

-780 000

-780 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

210 000

+60 000

5560

Avgift på fossil plastemballasje

71

Avgift på fossil plastemballasje

+1 100 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

2 040 000

-100 000

+325 000

-2 040 000

+145 000

71

Flyseteavgift

+10 300 000

5562

Totalisatoravgift

70

Totalisatoravgift

135 000

-113 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

76

Oppdrettsavgift

+320 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

74

Avgift på deponering av gruveavfall

+375 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

150 700 000

+14 000

-2 630 000

-311 000

-10 450

72

Arbeidsgiveravgift

191 800 000

+6 000

-16 000

-16 000

-5 095 000

-15 670

Sum inntekter

1 194 587 353

+813 000

+10 725 000

+4 112 000

+20 684 000

+44 098 480

+28 368 500