Midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser pga. covid-19

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om endringsbestemmelser for utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner i forbindelse med covid-19-pandemien.

Europakommisjonen la 18. mai 2021 fram forslag til et direktiv knyttet til utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner.

Kommisjonen viser i forslaget til at forordning (EU) 2016/1628 innfører nye utslippskrav for ikke-veigående maskiner. Det var tillatt å produsere maskiner som ikke oppfyller kravene, fram til 30. juni i 2020 og disse kunne plasseres på markedet ut 2020.

Covid-19-krisen førte til forstyrrelser i mange produksjonslinjer. Mange produsenter hadde derfor lagre av maskiner og uferdige produkter som ikke kunne plasseres på markedet innen tidsfristen i den opprinnelige forordningen. For å unngå store økonomiske problemer for produsentene, ble det i fjor bestemt at tidsfristene i den opprinnelige forordningen skulle forlenges med tolv måneder, jf. omtale av rettsakten på Stortingets hjemmeside.

Det foreslås nå å forlenge fristen med ytterligere 6 måneder av samme årsak.           

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.06.2021 13:44 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)254