Nytt rammeregelverk for økodesign

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med nye regler for å sikre mer miljøvennlige produkter.

Europakommisjonen la 30. mars fram forslag til en ny rammeforordning for økodesign av produkter. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at reglene skal gjelde alle fysiske varer som selges i det indre marked, med unntak av mat, fôr og medisiner. Den setter rammer for de detaljerte kravene som skal stilles for at produkter skal bli mer miljøvennlige, sirkulære og energieffektive. Når rammene er vedtatt skal Kommisjonen utarbeide spesifikk lovgivning for hvert enkelt produkt eller produktgruppe. Innen utgangen av 2022 skal det gjennomføres en høring om hvilke produkter som skal være først ut. Kommisjonens foreløpige liste over egnede kandidater er: tekstiler, møbler, madrasser, dekk, rengjøringsmidler, maling og smøremidler, samt mellomprodukter som jern, stål og aluminium. Kommisjonen viser til at både pandemien og Russlands invasjon i Ukraina har vist at den globale forsyningskjeden er sårbar, og at bedre ressurs- og energieffektivitet vil fremme EUs strategiske autonomi og motstandskraft. Samtidig med rammeforordningen la Kommisjonen fram forslag til en melding om å gjøre bærekraftige produkter til normen og en EU-strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler.  Se også omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 8. april i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 15:05 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)142