Jernbanepakken: Kommisjonen forlenger gjennomføringsfrist

Europakommisjonen foreslo 29. april å utsette fristen for når to av rettsaktene i fjerde jernbanepakke skal være gjennomført. Mange EU-land har, på grunn av koronautbruddet, problemer med å rekke å gjennomføre nødvendig lovgivning innen fristen som er 20. juni. Kommisjonen foreslår derfor å utsette fristen med tre måneder. Medlemslandene ønsker en utsettelse til 31. desember 2020. Det er også ventet at Kommisjonen vil forlenge fristen for gjennomføring av e-handelspakken.

Forslaget fra Kommisjonen inngår i en såkalt Covid-19-pakke på transportområdet. Forslaget knyttet til fjerde jernbanepakke gjelder de to tekniske rettsaktene: direktiv 2016/797 om samtrafikkevnen på jernbanenettet og direktiv 2016/798 om jernbanesikkerhet.

I utgangspunktet har EU-landene kunnet velge mellom to gjennomføringsfrister for disse to rettsaktene: 16. juni 2019 eller – etter å ha underrettet Kommisjonen og EUs jernbanebyrå – 16. juni 2020. Åtte medlemsland gjennomførte de to direktivene i 2019. Ifølge Kommisjonen har de fleste av de resterende 17 medlemslandene bedt om en forlengelse, siden de ikke rekker å gjøre ferdig den nødvendige lovgivningen innen 20. juni 2020.

Kommisjonen foreslår å utsette fristen med tre måneder, til 20. september 2020: «I betragtning af de usædvanlige omstændigheder er det helt forståeligt, at det kan være umuligt at sikre en endelig gennemførelse inden den 16. juni 2020. Det er vigtigt at skabe juridisk klarhed og retssikkerhed, navnlig for jernbaneindustrien og de jernbanevirksomheder, som har størst gavn af den fjerde jernbanepakke. Covid-19-udbruddet indtraf i sidste fase af vedtagelsen af de nationale gennemførelsesforanstaltninger. Medlemsstaterne bør stadig kunne afslutte processen inden for en periode på yderligere tre måneder».

Direktivet skal nå til behandling i Rådet og Parlamentet. Ifølge Agence Europe har medlemslandenes ambassadører (Coreper) hastebehandlet saken, og bestemt at de ønsker en ytterligere forlengelse av fristen – til 31. desember 2020. «We will now work with the European Parliament to reach a rapid conclusion of the measures, so as to provide legal certainty for both operators and administrations», uttalte den kroatiske transportministeren etter møtet på fredag forrige uke. Et mulig ønske om en ytterlige forlengelse kommer også fram i et notat til Folketingets europaudvalg fra den danske regjeringen.

EUs fjerde jernbanepakke er for tiden til behandling i Stortinget. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men regjeringen ønsker å innhente et forhåndsamtykke fra Stortinget, samt vedta endringer i jernbaneloven.

Det er også høyst sannsynlig at fristen for å gjennomføre EUs e-handelspakke utsettes. Det kommer fram i et annet notat til Folketinget. Skatteministeriet informerer i notatet om et møte i Kommisjonen 24. april om status for gjennomføringen av e-handelspakken. Fristen er 1. januar 2021, men flere land og postselskaper har bedt om en utsettelse på seks måneder. Skatteministeriet skriver at det er ventet at Kommisjonen vil legge fram et forslag i mai om å utsette fristen i seks måneder. E-handelspakken ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, og omfatter blant annet en forordning om bedre grensekryssende forsendelse av pakker. I tillegg består den av tiltak for å styrke forbrukervernsamarbeidet og tiltak mot geoblokkering.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 11.05.2020 12:05