Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

Prop. 101 LS (2019-2020), Innst. 182 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.12.2020 Innst. 182 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 101 LS (2019-2020) om innlemmelse av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen og gjennomføring av denne i norsk rett, jf. Innst. 525 L (2020-2021) og Innst. 526 S (2020-2021). Det ble flertall for å samtykke i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.til innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke. I tillegg ble det flertall for å vedta endringer i jernbaneloven, blant annet for å gi en tydelig hjemmel for at Den europeiske unions jernbanebyrå (ERA) kan treffe vedtak med gyldighet i Norge overfor norske rettssubjekter. Videre ble bestemmelsen om trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet endret, for å gi jernbaneforetak tilgang til nettet slik direktiv (EU) 2016/2390 fastsetter. Høyesteretts betenkning av 26. mars 2021, jf. Dokument 23 (2020-2021), ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020