EU/EØS-nytt - 16. januar 2020

Vikarbyrådirektivet: norsk svar til ESA om eventuelle lovendringer | Meldeplikt: nasjonale og lokal myndigheter i Norge med ulikt syn | Innspill til sluttforhandlingene om forbrukersøksmål | Utleie av biler til godstransport er tilbake på EUs dagsorden | Fra «nei takk» til «ja takk» til uadressert reklame? | Seks forslag for å styrke de nasjonale parlamentenes rolle

Vikarbyrådirektivet: norsk svar til ESA om eventuelle lovendringer

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et svarbrev til ESA om status for forslaget om å endre arbeidsmarkedslovens karantenebestemmelse i § 27. Departementet skriver at man gjennom en høring har etterspurt tilbakemelding på om bestemmelsen fortsatt behøves. Blant høringsinstansene er det både støtte til å fjerne bestemmelsen, men også motstand mot dette. Departementet tar sikte på å konkludere i løpet av våren 2020.

Meldeplikt: nasjonale og lokal myndigheter i Norge med ulikt syn

EØS EFTA-forumet for lokalt og regionalt folkevalgte har vedtatt en uttalelse om forslaget om at nye nasjonale regler knyttet til tjenestedirektivet skal meldes til Europakommisjonen tre måneder før de vedtas. I uttalelsen oppfordrer forumet Rådet og Parlamentet om å avvise forslaget, siden det vil gripe inn i beslutningsprosessene på regionalt og lokalt nivå. Oppfordringen er ikke i tråd med uttalelsen fra de nasjonale myndighetene i de tre EØS EFTA-landene. Disse mener det er viktig at de nye reglene om meldeplikt vedtas. Et sentralt spørsmål i behandlingen i EU vil være hvilken vedtaksmyndighet Kommisjonen skal ha.

Innspill til sluttforhandlingene om forbrukersøksmål

I en EØS EFTA-kommentar støtter Norge, Island og Liechtenstein Rådets posisjon til direktivforslaget om kollektive forbrukersøksmål, men mener medlemslandene bør gis mer fleksibilitet. Ifølge regjeringens EØS-notat vil forslaget styrke det norske forbrukervernet, men det «reiser visse prinsipielle spørsmål», blant annet ved at forslaget åpner for å gi administrative myndigheter kompetanse til å treffe vedtak om erstatning. Direktivforslaget har også vist seg å være kontroversielt under behandlingen i EU-institusjonene, og det er ventet vanskelige trilog-forhandlinger mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen.

Utleie av biler til godstransport er tilbake på EUs dagsorden

Like før jul var det enighet i EU om den delen av mobilitetspakken som gjelder kabotasjeoppdrag, utstasjonering og hviletid. I påvente av denne enigheten, stoppet behandlingen av et forslag om bruk av utleiekjøretøy opp. Denne uken ble forslaget igjen diskutert av medlemslandene. Forslaget innebærer blant annet at norske transportfirma kan leie kjøretøy fra et annet EØS-land til bruk i godstransport i Norge. Uenigheten gjelder blant annet hvilke restriksjoner som skal være tillatt, om det skal gjelde alle typer kjøretøy og kontrollmuligheter. Den danske regjeringen og et bredt flertall i Folketinget ble i går enige om å innføre et nytt register hvor utenlandske sjåfører må registrere seg.

Fra «nei takk» til «ja takk» til uadressert reklame?

Danmark har en tilsvarende «nei takk»-ordning som Norge, hvor forbrukeren aktivt kan velge å ikke motta trykt reklame i postkassen. I 2012 vurderte Danmark en speilvending, hvor man aktivt må si «ja takk», men konkluderte med at det ikke var i tråd med EU-retten. Nå mener imidlertid den danske regjeringen at det kan være en åpning for å innføre en slik ordning, siden miljøhensyn tillegges en annen og større vekt. En «ja takk»-ordning var høyt på dagsorden da Stortinget vedtok ny markedsføringslov i 2008.

Seks forslag for å styrke de nasjonale parlamentenes rolle

Folketinget har sendt et brev til EUs institusjoner med konkrete forslag til hvordan man bedre kan involvere de nasjonale parlamentene i EUs beslutninger. Blant annet foreslås det en kanal for politiske innspill i forkant av at Europakommisjonen legger fram ny lovgivning. Brevet er ment som et innspill til EUs «Conference on the Future of Europe» som vil starte i 2020 og gå fram til 2022.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

EU og Energi : høsten 2019, litt om veien videre våren 2020 – informasjon fra energiråden i EU-delegasjonen.

ABC om EØS og handel – Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2020: «Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider».

Norway's National Plan – rapport sendt fra Klima- og miljødepartementet til EU og ESA om dagens norske tiltak og virkemidler, samt siste framskrivninger for utslipp og opptak fram til 2030. I forbindelse med avtalen med EU har Island og Norge avgitt en erklæring hvor de på frivillig basis vil lage nasjonale rapporter som beskriver hvordan de vil oppfylle forpliktelsene om felles oppfyllelse av klimamålene.

Grund- og nærhedsnotat om europæisk grøn pagt – regjeringsnotat til Folketingets Europaudvalg. I tillegg til å oppsummere EU-meddelelsen inneholder den også sammendrag av høringsuttalelser fra en rekke danske aktører, samt regjeringens posisjon.

Is data the new oil? : competition issues in the digital economy – Briefing fra European Parliamentary Research Service (EPRS).

National handlingsplan til fremme af danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond – utarbeidet av den danske regjeringens rådgivende gruppe. Den inneholder 20 konkrete initiativ.

Sverige och bankunionen – rapport fra et utvalg som har vurdert en eventuelt svensk deltakelse i EUs bankunion. Formålet er å gi en analyse av fordeler og ulemper, og inneholder ingen anbefalinger eller forslag. Utredningen sendes nå på høring.

Boost for Right in post-Brexit EU Parliament – oversikt over endringer i Europaparlamentet etter brexit, fra Euobserver.

Domstolenes prøvingsrett i lys av dagens grunnlov – kort artikkel i Lov og rett av Arne Fliflet, som blant annet omtaler ACER-saken. 


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen). 

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth