Enighet i Rådet om EU4Health

Rådet mener styring og implementering av EUs nye helseprogram bør være medlemslandenes kompetanse, og at EU4Health bare skal supplere og fremme koordinering mellom EU-landenes nasjonale helsepolitikk. I Rådets forhandlingsposisjonen fjernes flere av Europakommisjonens forslag til tiltak på EU-nivå, og budsjettreduksjonen fra sommerens forhandlinger videreføres. Til tross for nedskjæringene er utgiftene til EU4Health likevel fire ganger større enn for dagens helseprogram. Norge deltar i det nåværende programmet, og regjeringen varsler at de vil ta en endelig beslutning om deltakelse i EU4Health etter at EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Europaparlamentet vedtok sin foreløpige forhandlingsposisjon 14. oktober, hvor de opprettholder Europakommisjonens forslag om å avsette 9.4 milliarder euro til helseprogrammet, og ønsker å styrke deler av Kommisjonens forslag. Trilog-forhandlingene mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet kan derfor bli krevende. Det nye helseprogrammet skal etter planen tre i kraft ved årsskiftet

Rådets underutvalg (Coreper) oppnådde 21. oktober en foreløpig enighet om EUs helseprogram for perioden 2021-2027, og det tyske formannskapet har fått klarsignal til å starte forhandlinger med Parlamentet. I vedtaket gjør medlemslandene det klart at de ikke vil overføre mer myndighet til EU på helseområdet, og at «strong involvement of Member States in the governance and implementation of the programme should be ensured».

Rådet ønsker at det opprettes en styringsgruppe sammensatt av medlemslandene som Kommisjonen må konsultere før de legger frem et årlig arbeidsprogram for EU4Health. Flere avsnitt i Kommisjonens forslag til tiltak på EU-nivå, som Europaparlamentet har ønsket å styrke, er fjernet. Dette gjelder blant annet samarbeid om å vurdere helseteknologi (Health Technology Assessments, HTA), og en omtale om å styrke EU-landenes helsevesen.

Ifølge Rådets mandat skal EU4Health-programmet supplere og koordinere medlemslandenes nasjonale politikk på helseområdet, med mål om å forbedre befolkningens helse ved å:

  • beskytte mennesker i EU mot alvorlige grensekryssende helsetrusler
  • forbedre tilgjengeligheten av helseprodukter og kriserelevante produkter
  • styrke helsesystemenes motstandsdyktighet og bærekraft
  • øke bruken av digitale verktøy og tjenester på helseområdet
  • styrke EUs rolle innen global helse

I forhandlingene med Rådet om EUs langtidsbudsjett under det ekstraordinære toppmøtet 17.-21. juli, ble Kommisjonens budsjettforslag til helseprogrammet kraftig redusert, fra 9.4 til 1.7 milliarder euro. I Rådets vedtak opprettholdes dette budsjettkuttet, oppjustert av prisvekst til 1.9 milliarder euro.

Europaparlamentets helsekomité (ENVI) vedtok sitt standpunkt 14. oktober. Her opprettholder de Kommisjonens forslag om å bevilge 9.4 milliarder euro til EU4Health, og foreslår blant annet at det opprettes en styringsgruppe av uavhengige helseeksperter. «It will be crucial to increase funding for the EU4Health Programme to €9.4 billion, as proposed by the Commission in May, in order to have the capacity to deal with future pandemics and health threats, and to make our health systems more resilient», uttaler ENVIs saksordfører Cristian-Silviu Buşoi (EPP, Romania). ENVIS vedtak skal formelt godkjennes i plenum i midten av november, før det er klart for trilog-forhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet.

Norge deltar i dagens helseprogram, og i forslaget til statsbudsjett for 2021 anslår regjeringen at Norges andel av utgiftene til det nye helseprogrammet vil utgjøre 480 millioner kroner for perioden 2021-2027: «Det er av stor betydning at Norge aktivt bidrar til innretningen på EUs styrkede rolle i europeisk helseberedskap. Endelig beslutning om deltakelse i EU4Health tas etter at EUs langtidsbudsjett er vedtatt».

Kommisjonen har åpnet en siste evalueringshøring om dagens helseprogram, som avsluttes 17. november. Resultatet fra høringen vil bidra inn i implementeringen av det neste helseprogrammet.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 28.10.2020 12:49