Plattformers ansvar for nettinnhold og opprinnelseslandsprinsippet

I et innspill til Europakommisjonen ber den norske regjeringen om at den kommende tiltakspakken for plattformøkonomien, Digital Services Act (DSA), bygger på de grunnleggende prinsippene i direktivet for elektronisk handel (ehandelsdirektivet), herunder begrenset ansvar for tjenesteytere og en videreføring av opprinnelseslandsprinsippet. Frankrike og Tyskland har nylig signalisert at de er åpne for å endre opprinnelseslandsprinsippet. Det er ventet at DSA-pakken vil inneholde regulering av teknologiselskapenes ansvar for ulovlig innhold som publiseres på deres plattformer. Frankrike mener dette bør utvides til også å omfatte skadelig innhold, som hatefulle ytringer og desinformasjon. EU-institusjonene forhandler nå om lovforslaget om fjerning av terrorrelatert innhold på nettet, og det kan gå mot en enighet. Også her er opprinnelseslandsprinsippet en sentral del av diskusjonene.

Regjeringen meddelte 3. november at de har sendt et samlet innspill til Europakommisjonens tiltakspakke for plattformøkonomien, Digital Services Act (DSA). Posisjonsnotatet er basert på skriftlige innspill og et digital innspillsmøte med en rekke norske aktører, blant andre Teknologirådet. I notatet ber Norge om at grunnprinsippene i direktivet for elektronisk handel videreføres, blant annet teknologiselskapenes begrensede ansvar for innhold som publiseres på deres plattformer (limited liability), og opprinnelseslandsprinsippet, som innebærer at tjenesteleverandører kun må forholde seg til lovverket i landet hvor de er etablert. Norge mener at plattformene bør sørge for at innhold som er klart ulovlig blir fjernet, mens å definere hva som er ulovlig bør være et nasjonalt ansvar: «Defining harmful and illegal content and related enforcement not already harmonised at EEA level should remain within the competence of individual EEA states».

Det er ventet at Kommisjonen presenterer Digital Service Act 2. desember, sammen med en Digital Markets Act som vil omhandle konkurranseforhold i plattformøkonomien. DSA-pakken vil blant annet omfatte et fremtidig rammeverk for hvordan teknologiselskaper overvåker innhold på sine plattformer, tiltak rettet mot online reklame og mer åpenhet om plattformenes bruk av algoritmer, samt en revisjon av direktivet om elektronisk handel.

Ifølge et «non-paper» fra franske myndigheter som Euractiv har fått tilgang til, ønsker Frankrike at DSA-regelverket utvides fra kun å gjelde ulovlig innhold, til også å omfatte desinformasjon og skadelige ytringer: «The French authorities believe that restricting the scope of the DSA to illegal content only would be a mistake: it would neither ensure an effective fight against illegal content, nor guarantee freedom of speech […] the scope of regulation should cover the entire moderation function operated by online platforms, thereby including not only illegal content but also any content prohibited by the platform, such as content that is legal but harmful and disinformation». 

Det franske utspillet kom etter at det ble kjent at den franske læreren Samuel Paty ble utsatt for en hatkampanje på sosiale medier før han ble drept 16. oktober. Hvis Kommisjonen ikke går langt nok i regulering av hatefulle ytringer, vil Frankrike vurdere å legge til tiltak i et nasjonalt lovforslag som er ventet en uke etter Kommisjonens DSA-fremleggelse i desember, skriver Politico.

Franske myndigheter skriver i dokumentet at det også bør vurderes å endre dagens opprinnelseslandsprinsipp i direktivet for elektronisk handel, til fordel for et system hvor tjenesteleverandøren også må forholde seg til regelverket i landet hvor brukeren er registrert: «Within the EU, they should also abide by the user’s national law in terms of illicit contents – regardless of the platform’s country of establishment, inside or outside the EU».

Også Tyskland har signalisert at de er åpne for en ny vurdering av opprinnelseslandsprinsippet. En fundamental endring av prinsippet ser derimot ikke ut til å være en del av Kommisjonens agenda: «Our proposal won’t change the fundamental principle, that digital services should be regulated by their home country. But it will set up a permanent system of cooperation that will help those regulators work more effectively, to protect consumers all across Europe. And it will give the EU power to step in, when we need to, to enforce the rules against some very large platforms», sa Kommisjonens visepresident Margrethe Vestager i en tale 29. oktober.

Europaparlamentet vedtok 21. oktober tre egeninitierte DSA-rapporter fra tre forskjellige komiteer. Parlamentet ber om klarere regler for ulovlig innhold på nettet, blant annet at en DSA-regulering skal omfatte digitale tjenesteleverandører etablert i tredjeland når deres tjenester er rettet mot brukere i EU-land. For å sikre at de nye reglene overholdes, ber Parlamentet Kommisjonen vurdere muligheten for å opprette et EU-byrå som skal overvåke og bøtelegge overtredelser. Parlamentet ønsker også å etablere et klart skille mellom skadelig og ulovlig innhold, og å styrke opprinnelseslandsprinsippet gjennom økt samarbeid mellom medlemslandene «in order to improve the regulatory oversight of digital services and to achieve effective law enforcement in cross-border cases».

Det pågår for øyeblikket trilogforhandlinger mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet om lovforslaget om fjerning av terrorrelatert innhold på nettet. Ifølge Agence Europe kan det bli enighet på det neste forhandlingsmøtet i midten av november. Sentralt i forhandlingene står grensekryssende fjerning av terrorrelatert innhold, som innebærer at myndigheter i et medlemsland sender en forespørsel om fjerning av innhold til en tjenesteleverandør som er etablert i et annet medlemsland. Parlamentet skal være kritisk til dette, siden det underminerer myndighetene i landet hvor tjenestetilbyderen er etablert. Et kompromissforslag skal være å gi myndighetene i vertslandet en mulighet til å utfordre en slik forespørsel gjennom en «silent procedure».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 04.11.2020 11:51