EU/EØS-nytt - 1. juni 2021

EU-domstolen om Norge og EUs asylsystem | Ny EU-veiledning om engangsplast | Utviklingen av en sosial taksonomi | EU vil styrke bransjenormen mot desinformasjon | Møte i EØS-rådet 28. mai

EU-domstolen om Norge og EUs asylsystem

EU-domstolen har avsagt en ny dom om EUs felles asylsystem og begrepet «fornyet ansøkning» slik det er definert i EUs prosedyredirektiv. Saken omhandler en iransk statsborger som hadde søkt og fått avslag på asyl i Norge, som var blitt sendt tilbake til Iran. Senere hadde den samme asylsøkeren søkt asyl i Tyskland. Tyskland kontaktet Norge, i medhold av Dublin III-forordningen, med krav om at norske myndigheter overtok behandlingen av saken. Dette ble avslått av norske myndigheter, med henvisning til at Norge ikke lengre var ansvarlig for behandlingen etter den nevnte forordningen. Spørsmålet for EU-domstolen var om søknaden kunne anses som en fornyet søknad etter prosedyredirektivet, noe som kunne gitt grunnlag for avvisning av søknaden i Tyskland. EU-domstolen fant at dette ikke var tilfellet, siden Norge må anses som et tredjeland i relasjon til prosedyredirektivet.

Ny EU-veiledning om engangsplast

Den 3. juli i år blir det forbudt å omsette en rekke engangsprodukter i plast. Denne uken la Europakommisjonen fram en veiledning som skal sikre at de nye reglene anvendes riktig og likt i EU. I forrige uke publiserte den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC en rapport som viser at mange av de produktene som erstatter plastproduktene, som papirsugerør eller tallerkener laget av palmeblader, inneholder et høyt nivå av uønskede kjemikalier. EU-direktivet om engangsartikler av plast er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men forbudet mot engangsplast trer likevel i kraft i Norge 3. juli. Direktivet omhandler også fiskeredskap av plast, og en gjennomføringsforordning om dette ble lagt fram av Kommisjonen denne uka.

Utviklingen av en sosial taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftige investeringer fastsetter de overordnede kriteriene for å avgjøre i hvilken grad en økonomisk aktivitet kan anses som bærekraftig. Til nå er det de overordnede miljømålene og konkrete kriterier knyttet til begrensning av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer som har blitt lagt fram. Europakommisjonen jobber parallelt med å utvikle det som omtales som en sosial taksonomi. Den skal inneholde kriterier knyttet til blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendig levekår. Et utkast til en sosial taksonomi skal etter planen legges fram før sommeren.

EU vil styrke bransjenormen mot desinformasjon

I en ny veiledning ber Kommisjonen plattformselskapene forplikte seg sterkere til bransjenormen for å bekjempe desinformasjon (Code of Practice on Disinformation), blant annet ved å styrke overvåkingen basert på klare resultatindikatorer, hindre at desinformasjon blir en inntektskilde, forbedre samarbeidet med faktasjekkere og innføre verktøy som skal gjøre det lettere å flagge desinformasjon. Bransjenormen er ikke-bindende, men tiltakene som Kommisjonen foreslår forventes å bli obligatoriske når lovforslaget Digital Services Act (DSA) blir vedtatt. DSA og lovforslaget for å regulere konkurranseforhold i plattformøkonomien (DMA) var tema på rådsmøtet 27. mai, hvor medlemslandene diskuterte det portugisiske formannskapets framdriftsrapporter.

Møte i EØS-rådet 28. mai

EØS-rådet er forumet der utenriksministrene i Norge, Island og Liechtenstein kan drøfte EØS-avtalens utvikling med EUs representanter. På møtet i forrige uke var europeisk samarbeid om helse, klima og strategisk autonomi hovedtema. Det gjøres ingen formelle vedtak, men det vedtas en felles uttalelse. Disse, sammen med offentliggjøringen av referatet fra forrige møte, gir informasjon om hvordan samarbeidet fungerer, og status på områder som EU-programmer, EØS-midlene og handel med landbruksvarer.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

EFTA 60th Annual Report – rapporten gir en oversikt over EFTAs aktiviteter i 2020 innen områdene: forvaltning av EØS-avtalen, EFTAs frihandelsavtaler (FTA) og EFTA-konvensjonen.

Hvordan kan Norge bidra i Europas grønne giv? – Europakommisjonens visepresident Frans Timmermans, regjeringen og norsk næringsliv møtes til en konferanse 15. juni om hvilke muligheter som ligger i Europas grønne giv.

Closing the Tax Gap for Multinational Enterprises : Simulations for the European Union – den første rapporten til nyopprettede European Tax Observatory: «The report estimates the amount of tax revenue that the EU could raise by imposing a minimum tax on the profits of multinational companies».

Energinytt uke 21 – fra Norges delegasjon til EU.

The “special relationship” between the EU and the EEA EFTA States : free movement of EEA citizens in an extended area of freedom, security and justice: Ruska Federacija v. I.N. – artikkel av Halvard Haukeland Fredriksen, Christophe Hillion: i Common Market Law Review, 3/2021.

Trygdeskandalen og EFTA-domstolens rådgivende uttalelse – Europarettslunsj 3. juni, Senter for Europarett. Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon om EFTA-domstolens avgjørelse.

Outcome of the special European Council meeting of 24-25 May 2021 – Briefing fra European Parliamentary Research Service (EPRS).

Law enforcement and judicial cooperation in criminal matters under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement – Briefing fra European Parliamentary Research Service (EPRS).


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth